Privacy Policies

Privacy Policy Slovakia

M91_DBF3243_39l

Pravidlá ochrany osobných údajov

Ďakujeme za návštevu našej webovej stránky. Sme radi, že vás spoločnosť Deutsche Bahn (AG)* zaujíma ako potenciálny zamestnávateľ. Ochrana osobných údajov uchádzačov**, zamestnancov a všetkých s nami spojených tretích strán je pre nás obzvlášť dôležitá.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť Deutsche Bahn zohľadňuje príslušné zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov a dát platné v príslušných krajinách, a vlastné interné nariadenia na ochranu osobných údajov.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Deutsche Bahn narába s osobnými údajmi zhromaždenými prostredníctvom svojich webových stránok s ponukou pracovných miest, alebo ktoré jej inak poskytnete na základe online žiadosti, a vysvetľuje narábanie s osobnými údajmi počas procesu podávania žiadosti.

Kvôli väčšej prehľadnosti sa oznámenie o ochrane osobných údajov delí na tri časti: V prvej časti A sú všeobecné informácie vzťahujúce sa na všetky pobočky spoločnosti Deutsche Bahn, ktoré pri žiadostiach používajú tieto webové stránky. V časti B sa vysvetľujú špecifické časti o ochrane osobných údajov. V časti C sú ďalšie podrobnosti o technicky relevantných informáciách.

Časť A – Všeobecné informácie

1. Aký účel má zhromažďovanie osobných údajov?

Spoločnosť Deutsche Bahn potrebuje osobné údaje na spracovanie žiadosti. Údaje, ktoré ste nám poskytli v súlade so žiadosťou, sa použijú a spracujú len na výber žiadateľa. Pri spracovaní žiadosti použijeme len informácie, ktoré ste nám priamo poskytli. Môžu to byť podrobnosti, ktoré ste uložili v online sieťach zameraných na kariéru alebo iných nástenkách s pracovnými pozíciami.

Okrem toho je naším cieľom čo najviac zjednodušiť proces podávania žiadosti. Vašu žiadosť zohľadníme pri ďalších pracovných miestach v našich pobočkách. V takom prípade vás môžeme kontaktovať a vyzvať vás o uchádzanie sa o inú pozíciu, ak jej váš profil zodpovedá. Vy sa potom rozhodnete, či máte záujem sa o ňu uchádzať. To isté sa vzťahuje na teoretickú žiadosť, ktorú ste nám mohli poslať.

2. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme?

Uchovávame osobné údaje, ktoré sú pre nás relevantné alebo ktoré nám poskytnete počas procesu podávania žiadosti (okrem iného je to priezvisko, krstné meno, adresa, e-mailová adresa, pozícia, o ktorú sa uchádzate, a detaily z vašej žiadosti). Na dôkladné zváženie vašej žiadosti môžeme potrebovať informácie o predchádzajúcej odbornej kariére a ďalšie podobné informácie.
V prípade teoretickej žiadosti, ktorá sa nevzťahuje na konkrétne pracovné miesto, sa vás môžeme spýtať na záujmy (napr. o mieste a skupine pracovných pozícií, ktorá vás zaujíma), aby sme mohli zvážiť vaše uplatnenie v iných vhodných pracovných pozíciách.

V prípade žiadosti podanej cez internet vyplníte osobné údaje v online formulároch a nahráte príslušnú dokumentáciu. V prípade iných foriem podania žiadosti zaznamenáme relevantné informácie zo žiadosti a uložíme dokumenty so žiadosťou.

3. Kto spracúva informácie zo žiadosti?

Na základe organizačnej štruktúry spoločnosti Deutsche Bahn a v závislosti od vami zvoleného spôsobu podania žiadosti ju môžu spracovať rozličné divízie.
V každom prípade vaše osobné údaje spracuje výhradne jednotka, ktorá zodpovedá za nábor, a ak treba, poskytovatelia služieb, ktorí sú zmluvne a zákonom viazaní dodržiavať príslušné nariadenia o ochrane osobných údajov.

4. Koho budeme informovať o žiadosti?

K osobným údajom sa bude pristupovať prísne dôverne a sprístupnia sa len kompetentným osobám zapojeným do náborového procesu a subdodávateľom, ktorí môžu počas výberového procesu zabezpečovať potrebné služby (napr. zabezpečovatelia online testov). Viac podrobností o subdodávateľoch na úrovni krajiny a pobočky nájdete v časti B.
Ak vás zaradia medzi uchádzačov o pracovnú pozíciu, zhromaždené informácie a ich ďalšie použitie alebo sprístupnenie sa obmedzí na všeobecné akceptované účely súvisiace so zamestnaním pre tých, ktorí to potrebujú vedieť. Patria sem informácie sprístupnené externým zabezpečovateľom kvôli povinnej kontrole pred zamestnaním, overeniu a kvôli zákonným alebo regulačným požiadavkám.

Ak žiadosť podáte cez internet, požiadame vás, aby ste sa rozhodli, do akej miery môžeme zdieľať vaše osobné údaje:


• Ak vyberiete možnosť „národne“, váš profil uvidí personál zodpovedný za nábor v rámci krajiny, v ktorej sa nachádza pracovné miesto alebo tej, ktorú ste si pri teoretickom procese podania žiadosti vybrali ako záujmovú krajinu.


• Ak vyberiete možnosť „medzinárodne“, váš profil uvidí personál zodpovedný za nábor bez ohľadu na to, v ktorej krajine žijete. To značí, že k vašej žiadosti/profilu majú prístup všetci zodpovední zamestnanci všetkých spoločností skupiny DB, ktorí na nábor používajú túto platformu, vrátane – ak sa to týka tejto situácie – zamestnancov príslušných spracovateľov údajov. Do ktorej spoločnosti skupiny DB patrí, zistíte, ak si pozriete prehľad priložených miestnych pravidiel ochrany osobných údajov (pozri časť B). V rámci skupiny DB platia pri narábaní s osobnými údajmi podľa našich globálnych pravidiel ochrany osobných údajov jednotné minimálne normy. Predovšetkým je neprípustné použiť žiadosť/profil na iné účely okrem náborového procesu, ako je opísané v našich pravidlách ochrany osobných údajov. Upozorňujeme však, že v dôsledku viacerých lokálne platných nariadení o ochrane osobných údajov v rozličných štátoch existujú rozličné úrovne ochrany podľa príslušného nariadenia o ochrane osobných údajov.


Ak ste žiadosť podali pomocou iného kanála, ako je online žiadosť, osobné údaje budeme zdieľať iba v krajine, kde sa pracovné miesto nachádza. Svoje rozhodnutie o zviditeľnení žiadosti môžete kedykoľvek zmeniť, napríklad sa môžete rozhodnúť stiahnuť rozhodnutie zobrazovať ho medzinárodne. Ak to chcete urobiť, konkrétnu e-mailovú adresu a sekciu pre konkrétnu krajinu a pobočku nájdete v časti B.

5. Ako sa menia osobné údaje?

V prípade žiadosti odoslanej online si profil a osobné údaje môžete kedykoľvek pozrieť a aktualizovať na nástenke s pracovnými pozíciami, vrátane osobných údajov a priloženej dokumentácie. Okrem toho je v profile možné stiahnuť žiadosť na pracovnú pozíciu.
Ak si chcete okamžite vymazať profil a/alebo niektoré či všetky žiadosti, prečítajte si časť B, kde nájdete príslušné e-mailové adresy, na ktorých môžete požiadať o vymazanie. V takom prípade budeme informovať aj subdodávateľa (napr. online testov), ktorému mohli prísť vaše osobné údaje, a požiadame ho o ich okamžité vymazanie.

6. Kedy sa osobné údaje vymažú?

V dôsledku odlišných pravidiel vymazávania založených na rozličných platných zákonoch o ochrane osobných údajov si prečítajte príslušný odsek časti B, kde nájdete viac podrobností. Osobné údaje uchováme len na tak dlho, ako je potrebné.

7. Máte otázky o ochrane osobných údajov?

Otázky a návrhy k téme ochrany osobných údajov adresujte našim odborníkom na ochranu údajov v príslušnej krajine a pobočke vymenovaných v časti B.

Časť B – Doplnkové informácie špecifické pre krajinu a pobočku

Skupina Arriva (ďalej len „my“) sa zaviazala chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Svoje služby prevádzkujeme ako súčasť skupiny Deutsche Bahn (AG).

Tieto informácie stanovujú doplnkový základ, podľa ktorého od vás zhromaždené alebo vami poskytnuté osobné údaje spracujeme na základe miestnych zákonov.  Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste pochopili náš pohľad a postupy pri osobných údajoch a narábanie s nimi okrem všeobecných postupov opísaných v časti A a C. Otvorením https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/Home alebo uvedením svojich informácií za okolností opísaných v časti A prijímate a súhlasíte s postupmi opísanými v týchto pravidlách.

Na účely legislatívy o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľom údajov spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., Štúrová 72, Nitra .


1. Citlivé osobné údaje.

Existujú situácie, v ktorých spracúvame citlivé osobné údaje, ktoré ste nám uviedli v rámci procesu podávania žiadosti. Urobíme to len s vaším súhlasom.

2. Ako používame osobné údaje a aký je právny základ ich spracovania?

Vyššie opísané zhromaždenie osobných údajov je zvyčajne povinné, a ak ich neuvediete, nebudeme vám môcť poskytnúť informácie, produkty ani služby.  Ak zhromaždenie osobných údajov nie je povinné, pred ich zhromaždením vás o tom budeme informovať, ako aj o dôsledkoch neposkytnutia príslušných osobných údajov.

Právny základ zhromažďovania a používania vyššie opísaných osobných údajov bude závisieť od dotknutých osobných informácií a špecifického kontextu, v ktorom ich budeme zhromažďovať. 

Zvyčajne však osobné údaje spracujeme len:

  • ak nám na to dáte súhlas;
  • ak je spracovanie nevyhnutné na dodržanie vzájomnej zmluvy; alebo
  • ak je spracovanie v legitímnom záujme nás alebo tretej strany a nad týmito záujmami neprevažuje váš záujem o ochranu osobných údajov ani základné práva a slobody; a
  • ak nás k spracovaniu vašich osobných informácií zaväzuje zákon.

3. Vami poskytnuté informácie.

Osobné údaje používame nasledujúcim spôsobom:

Účel spracovania

Zákonný základ spracovania

Na zaistenie práva jednotlivca pracovať na Slovensku.

Spracovanie je nevyhnutné na naplnenie zákona.

Na skríning zručností a profilu kandidáta na konkrétnu rolu

Vami udelený súhlas.

Na komunikáciu s kandidátom počas procesu (e-mailová adresa a číslo mobilu, adresa)

Vami udelený súhlas.

Údaje o kandidátovi použité pri tvorbe dokumentácie o ponuke a na vytvorenie zápisu v aplikácii Workday pred prijatím do zamestnania

Potrebné na uzavretie vzájomnej zmluvy alebo na podniknutie krokov na jej uzavretie.

Aby mohli vedúci náboru a náboroví pracovníci vyhľadať vhodných kandidátov na roly na základe špecifikácie alebo všeobecnej žiadosti (hľadanie talentov) – môže to prebiehať medzinárodne a v rámci skupiny DB.

Vami udelený súhlas.

Na zhromaždenie údajov Equal Ops a vypracovanie príslušného výkazu v rámci náborového systému. Dodatočne zverejniť po 6 mesiacoch bod na uchovanie údajov kvôli školeniu (nepriradené k individuálnemu inzerátu 6 mesiacov).

Vami udelený súhlas.

Aby si kandidáti mohli pozrieť roly v rámci skupiny DB a uchádzať sa o ne

Vami udelený súhlas.

4. Zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje môžeme na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov sprístupniť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

  • Externí poskytovatelia služieb, ktorí osobné údaje spracujú v našom mene (ako sú poskytovatelia IT služieb Microsoft a Cherwell, poskytovatelia komunikačných služieb a analytické spoločnosti, ako je Google)
  • Workday a Avature, ktorí nám poskytujú personálne a náborové aplikácie
  • Deutsche Bahn AG a ďalšie firmy v rámci skupiny Arriva, ktoré spracúvajú osobné údaje v spojitosti s medziskupinovými dohodami.

5. Uchovávanie údajov

Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sme ich zhromaždili, ak nám zákon nepovoľuje alebo neprikazuje uchovávať ich dlhšie. 

V tabuľke nižšie je podrobnejšie opísané, ako dlho budeme uchovávať rozličné typy informácií:


Informácie

Obdobie uchovávania

Neúspešné alebo stiahnuté žiadosti

6 mesiacov po oznámení alebo stiahnutí

Úspešné žiadosti

6 rokov od skončenia pracovného pomeru

Profil žiadateľa

6 mesiacov od zmazania poslednej žiadosti alebo 6 mesiacov po vašom pokyne uchovať profil


Profily žiadateľov sa automaticky zmažú v súlade s vyššie uvedeným uchovávaním, no upozornenia o tomto úkone sa odošlú na vami uvedenú e-mailovú adresu, vďaka čomu budete mať možnosť znovu potvrdiť svoj záujem o prípadné zachovanie profilu.

6. Práva na ochranu osobných údajov

Máte nasledujúce práva na ochranu osobných údajov:

  • Ak si chcete pozrieť, opraviť, aktualizovať alebo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, môžete tak urobiť kedykoľvek odoslaním správy na adresu osobneudaje@arriva.sk. Okrem toho môžete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie ich spracovania alebo požiadať o ich prenos. Tieto práva si opäť môžete uplatniť odoslaním správy na adresu osobneudaje@arriva.sk.
  • Ak sme vaše osobné údaje zhromaždili a spracovali s vaším súhlasom, môžete ho kedykoľvek odvolať.  Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť nášho spracovania pred odvolaním a neovplyvní spracovanie osobných údajov realizované na základe zákonných dôvodov na spracovanie iných ako súhlas.

Na všetky žiadosti jednotlivcov, ktorí žiadajú o uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov, reagujeme v súlade s platnými zákonmi o ich ochrane.

7. Medzinárodný prenos informácií

Osobné údaje možno prenášať a spracúvať v iných krajinách, než je krajina, v ktorej bývate.  Uvedené krajiny môžu mať iné zákony o ochrane osobných údajov než zákony vo vašej krajine.

Konkrétne môžeme využiť služby externých poskytovateľov so sídlom v Španielsku, Nemecku a Holandsku.  To značí, že pri zhromaždení vašich osobných údajov ich možno spracovať v týchto krajinách.  Podnikli sme však primerané opatrenia s cieľom zachovať ochranu osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

  

8. Otázky o oznámení o ochrane osobných údajov

V prípade otázok, obáv alebo sťažností o oznámení o ochrane osobných údajov alebo našej manipulácie s vašimi osobnými údajmi sa na nás môžete obrátiť e-mailom na adrese osobneudaje@arriva.sk alebo poštou na nasledujúcej adrese:

ARRIVA Slovensko a.s. 

Štúrová 72 

Nitra, 949 44 

Slovensko 


Ak nie ste spokojný/-á s odpoveďou, obráťte sa na zodpovednú osobu v Arrive na adrese data.protection@arriva.co.uk.

Máte právo sťažovať sa orgánu na ochranu údajov na naše zhromažďovanie alebo používanie vašich osobných údajov.  Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, obráťte sa na miestny orgán na ochranu údajov. (Kontaktné údaje orgánov na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a určitých neeurópskych krajinách nájdete na webovej stránke Európskej komisie na nasledujúcom odkaze): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Časť C – Technické informácie

1. Ako sa osobné údaje prenášajú?

Internetové servery nášho poskytovateľa spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy, a preto chránia pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, sprístupnením, upravovaním a vymazaním osobných údajov. Prenos osobných údajov na servery sa vykonáva pomocou bezpečnostných noriem metódy TLS a špičkovým šifrovaním.

2. Čo pre nás znamená bezpečnosť osobných údajov?

Je pre nás dôležité čo najlepšie chrániť vaše osobné údaje v súlade s aktuálnymi zákonnými nariadeniami o ochrane osobných údajov a súčasnou technickou špičkou (napr. vírusové skenery, firewally). Nanešťastie, zneužitie sa nedá celkom vylúčiť. Z tohto dôvodu vám odporúčame vytvoriť si bezpečnostné zálohy dôležitých dokumentov, ktoré ste nám poslali.

3. Sú webové stránky k dispozícii nepretržite?

Deutsche Bahn neručí za nepretržitú dostupnosť našich webových stránok. Vynakladáme primerané úsilie v snahe predchádzať chybám a rýchlo ich riešiť.

4. Čo je súbor „cookie“?

Súbor „cookie“ je malý súbor, ktorý sa zvyčajne skladá z písmen a číslic. Nepoškodzuje zariadenie a neobsahuje vírusy. Ak na prezeranie webovej stránky použijete počítač, tablet alebo smartfón či iné zariadenie, súbor sa doň uloží. Majitelia webových stránok často používajú súbory „cookie“ na zefektívnenie fungovania stránok a kvôli štatistickým údajom.


5. Ako sa na našich stránkach používajú súbory „cookie“?

Na jednej strane používame súbory „cookie“, ktoré sú aktívne od začiatku návštevy do konca príslušnej relácie v prehliadači. Po zavretí prehliadača sa tieto súbory „cookie“ zrušia a vymažú. Takéto súbory „cookie“ sa označujú ako „súbory cookie danej relácie“.
Portály nepoužívajú trvalé súbory „cookie“.

6. Súbory „cookie“ danej relácie

Súbory „cookie“ danej relácie sa nedajú deaktivovať, pretože sú potrebné na fungovanie webovej stránky.
Súbor „PHPSESSID cookie“ a „ScustomPortal-[...] cookie“ používa platforma v prostých protokoloch ako identifikačné kritérium na rozoznanie rozličných súvisiacich žiadostí klienta a ich priradenie k jednej relácii. Tieto súbory „cookie“ obsahujú dlhé alfanumerické ID, ktoré sa uloží aj na serveri. Ak sa obe ID zhodujú, klient môže poslať žiadosť na server. Relácia a súbor „cookie“ sa zničia hneď po zavretí stránky.

7. Používanie služby Adobe Analytics

Táto webová lokalita používa službu Adobe Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Írsko) ("Adobe"), s cieľom analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie tejto webovej lokality. Zhromaždené štatistiky nám umožňujú zlepšovať naše služby a robiť ich pre vás ako používateľov zaujímavejšími. Adobe Analytics používa súbory cookie s trvaním 24 mesiacov, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, aby sme mohli analyzovať vaše používanie webovej lokality.
Informácie vygenerované súborom cookie sa prenesú na server spoločnosti Adobe v USA a tam sa uložia. Keďže na tejto webovej lokalite je aktivovaná technika na anonymizáciu vašej IP adresy, vaša IP adresa sa predtým skráti. Spoločnosť Adobe použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb, ktoré sa týkajú činnosti webovej lokality a používania internetu. Týmto spôsobom môžeme zistiť, ako často sa ktoré časti a texty na našich stránkach čítajú a používajú a či má dizajn našej stránky vplyv na rozsah používania. Získané štatistiky nám umožňujú zlepšovať našu ponuku a robiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Údaje zadané do formulárových polí počas procesu podávania žiadosti sa nevyhodnocujú pomocou služby Adobe Analytics.
Spoločnosť Adobe nám tieto informácie poskytuje len ako súhrnné údaje, ktoré predstavujú všeobecné používanie webových stránok. Informácie, ktoré dostávame od spoločnosti Adobe, nie sú personalizované a nie je možné ich prepojiť s konkrétnou osobou.
Právnym základom na používanie služby Adobe Analytics je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f) GDPR.
Proti vytvoreniu vyššie uvedených používateľských profilov môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Môžete tak urobiť niekoľkými spôsobmi:
1.) Jednou z možností, ako nesúhlasiť s webovou analýzou prostredníctvom služby Adobe Analytics, je nastaviť súbor cookie, ktorý spoločnosti Adobe prikáže, aby neukladala ani nepoužívala vaše údaje na účely webovej analýzy. Upozorňujeme, že pri tomto riešení sa webová analýza nebude vykonávať len dovtedy, kým bude prehliadač uchovávať súbor cookie opt-out. Ak chcete nastaviť súbor cookie opt-out teraz, kliknite sem: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
2.) Ukladaniu súborov cookie používaných na vytvorenie profilu môžete zabrániť aj príslušným nastavením softvéru prehliadača.
Upozornenie: ak vymažete súbory cookie vo svojom zariadení, vymaže sa aj súbor cookie s možnosťou odmietnutia, takže musíte svoju námietku uplatniť znova.

8. Videá na YouTube

Na našich stránkach sú zabudované videá, ktoré sa mohli uložiť na YouTube. Deutsche Bahn je len sprostredkovateľom spojenia s YouTube. YouTube je služba spoločnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pri všetkých videách YouTube na nástenke s pracovnými pozíciami je aktívny takzvaný „režim rozšíreného súkromia“ poskytovaný službou YouTube. Preto vám YouTube do počítača neukladá žiadne súbory „cookie“ s osobnými údajmi. Len čo kliknutím pustíte zabudované video, vaša IP adresa sa odošle službe YouTube. V dôsledku režimu rozšíreného súkromia vám YouTube ukladá do počítača len súbory „cookie“, ktoré neobsahujú žiadne údaje, na základe ktorých možno identifikovať jednotlivca. Týmto súborom „cookie“ sa dá vyhnúť v nastaveniach a rozšíreniach príslušného prehliadača. Viac informácií o zabudovaní videí YouTube nájdete na stránke YouTube s informáciami.

9. Čo ostatné externé webové stránky a služby?

Nástenka s pracovnými ponukami spoločnosti Deutsche Bahn môže teraz i v budúcnosti obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nezodpovedáme a nemôžeme zodpovedať za postupy ochrany osobných údajov ani obsah iných webových stránok, ktoré nevlastníme a nekontrolujeme. Okrem skutočností opísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nezdieľame žiadne osobné údaje so žiadnou z webových stránok, na ktoré odkazujú vlastnosti webu, hoci s uvedenými tretími stranami môžeme zdieľať súhrnné informácie, na základe ktorých nemožno identifikovať jednotlivca. Pravidlá ochrany osobných údajov a práva, ktoré vám z nich vyplývajú, si prečítajte na uvedených webových stránkach.


Ďalšie informácie

* Spoločnosti Deutsche Bahn patria všetky pobočky spoločnosti Deutsche Bahn AG.
** Kvôli lepšej čitateľnosti sa v niektorých častiach nepoužíva simultánne používanie ženského a mužského rodu. Každý opis sa však vzťahuje na obe pohlavia.