Privacy Policies Sweden

Privacy Policy DB Schenker

M91_DBF3243_39l

Sekretesspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats. Vi är glada över att du är intresserad av Deutsche Bahn (AG)* som eventuell arbetsgivare. Skyddet av personuppgifter för sökande**, anställda och våra tredje parter är viktigt för oss.

Vid behandling av personuppgifter tar Deutsche Bahn hänsyn till relevanta lagstadgade villkor avseende sekretess och datasäkerhet som gäller i respektive land samt våra interna sekretessregler.

I det här sekretessmeddelandet finns information om hur Deutsche Bahn hanterar personuppgifter som samlas in via Deutsche Bahns webbsidor för jobbanslagstavlor, eller som du på annat sätt lämnar till Deutsche Bahn till följd av din onlineansökan. Vidare finns en beskrivning av hanteringen av dina personuppgifter under ansökningsprocessen.

För bättre tydlighet har sekretessmeddelandet delats in i tre avsnitt: I den första sektionen, A, finns allmän information som är relevant för alla Deutsche Bahns dotterbolag, som använder de här webbsidorna för ansökningsprocesser. Lands- och dotterbolagsspecifika uppgifter gällande sekretess beskrivs sedan i avsnitt B. I avsnitt C får du ytterligare inblick i tekniskt relevant information.
 

Del A - Allmän information

1. Vilket är syftet med insamling av personuppgifter?

Deutsche Bahn behöver dina personuppgifter för att hantera din ansökan. De uppgifter som du har lämnat till oss i samband med din ansökan används och behandlas endast i syfte att välja ut sökande.

Dessutom är vårt mål att göra ansökningsprocessen så enkel som möjlig för dig. Vi tar även hänsyn till din ansökan när det gäller andra befattningar inom våra dotterbolag. I sådana fall kanske vi kontaktar dig och ber dig ansöka till en annan befattning där du har en passande profil. Givetvis bestämmer du själv om du är intresserad av att ansöka. Detsamma gäller för en eventuell spontan ansökan som du kan ha lämnat in till oss.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi registrerar dina personuppgifter som är relevanta för ansökningsprocessen eller som du lämnar in under ansökningsprocessen (inklusive, men inte begränsat till efternamn, förnamn, adress, e-postadress, befattningen som du söker och information om din ansökan). I syfte att överväga din ansökan grundligt kan vi också behöva information om din tidigare yrkeskarriär och annan liknande information.

Om du lämnar in en spontan ansökan som inte hänför sig till en konkret befattning ställer vi även frågor om dina intressen (t.ex. vad gäller plats och arbetsgrupper som är av intresse för dig) för att kunna ta dig under övervägande gällande andra lämpliga jobb.
Om du lämnar in en onlineansökan fyller du i personuppgifterna i onlineformulären och överför relevanta dokument. Om du lämnar in en ansökan via andra kanaler registrerar vi relevant information från din ansökan och lagrar ansökningsdokumenten.

3. Vem behandlar informationen från din ansökan?

Till följd av Deutsche Bahns organisationsstruktur och beroende på den ansökningsmetod som du har valt kan din ansökan behandlas av olika divisioner.
I samtliga fall behandlas dina personuppgifter endast av den enhet som ansvarar för rekryteringen och, om så krävs, av tjänsteleverantörer som är bundna av avtal och rättsligt förpliktade att följa gällande sekretessregler.

4. Vem informeras om din ansökan?

Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och lämnas bara ut till de behöriga personer som är involverade i rekryteringsprocessen, samt till underleverantörer som kanske levererar tjänster som krävs under urvalsprocessen (t.ex. leverantörer av onlinetester). Mer information om underleverantörer på lands- och dotterbolagsnivå finns i avsnitt B.

Om vi skulle överväga anställning för dig begränsas den insamlade informationen samt efterföljande användning eller spridning av den till allmänt accepterade anställningsrelaterade syften för personer som behöver sådan information. Det inkluderar information som lämnas till tredjepartsleverantörer för nödvändig kontroll före anställning, verifiering och eventuella lagstadgade eller rättsliga krav.

Om du ansöker online ber vi dig att avgöra i vilken utsträckning vi får sprida dina personuppgifter:

  • Om du väljer ”nationellt” är din profil synlig för personal som ansvarar för rekrytering inom det land där befattningen finns eller som du har valt som land av intresse i den spekulativa ansökningsprocessen.
  • Om du väljer ”internationellt” är din profil synlig för personal som ansvarar för rekrytering oberoende av i vilket land de befinner sig. Det innebär att alla ansvariga anställda i alla DB-koncernens företag som använder den här plattformen i rekryteringssyfte inklusive, i förekommande fall, anställda hos respektive personuppgiftsbiträden, har tillgång till din ansökan/profil. Du kan ta reda på vilka av DB-koncernens företag det här gäller om du går till översikten i de bifogade lokala sekretesspolicyerna (se avsnitt B). 

Inom DB-koncernen gäller enhetliga minimistandarder för hantering av personuppgifter, enligt vår globala sekretesspolicy. Det är framför allt otillåtet att använda din ansökan/profil för andra ändamål utanför våra rekryteringsprocesser, enligt beskrivning i vår sekretesspolicy. Observera dock att det till följd av olika, lokalt gällande regler för dataskydd, finns olika skyddsnivåer enligt respektive sekretessförordning i olika länder.

Om du har ansökt via någon annan kanal än onlineansökning delas dina personuppgifter bara i det land där jobbet finns.
Du kan när som helst ändra beslutet om din ansökans synlighet, till exempel besluta dig för att dra tillbaka beslutet om att den ska synas internationellt. Om du vill göra det går du till del B och respektive lands- och dotterbolagsspecifika avsnitt för uppgifter om e-postadress.

5. Hur kan du ändra dina personuppgifter?

Om du har gjort en onlineansökan har du när som helst tillgång till och kan uppdatera profil och personlig information på jobbanslagstavlan, inklusive personuppgifter och tillagda dokument. Dessutom är det möjligt att dra tillbaka en ansökan om en befattning via din profil.
Om du vill att vi ska ta bort din profil och/eller vissa eller alla ansökningar med omedelbar verkan hittar du i del B den e-postadress som du kan använda för att begära borttagning. I sådana fall informerar vi även eventuella underleverantörer (t.ex. för onlinetester) som kan ha fått dina personuppgifter och begär omedelbar borttagning av personuppgifterna.

6. När tas dina personuppgifter bort?

Till följd av olika regler för borttagning som baseras på gällande lokal dataskyddslagstiftning läser du relevant stycke i del B för mer information. Vi lagrar dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs.

7. Har du frågor om datasekretess?

Frågor och förslag inom sekretessområdet riktar du till våra dataskyddsexperter i respektive land och dotterbolag som anges i del B.

Del B – Ytterligare lands- och dotterbolagsspecifik information

Sverige

Ansökningsförfarande hos DB Schenker Sverige

Följande information i del B är specifikt relevant för landet du ansöker om jobb i och är komplement till del A och C.

1. Vem ansvarar för insamling och hanterandet av personliga uppgifter? 

Schenker AB, Human Resources, Mölndalsvägen 83, 412 85  Göteborg, 412 97 Göteborg bär huvudansvaret för insamlande och hantering av din data. 

Om du har frågor, förslag eller synpunkter gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via följande kanaler:
dataprotection.se@dbschenker.com
DB Schenker Sverige
Dataskyddsombud
Lilla Bommen 3
412 97 Göteborg

Om du har frågor eller förslag till dataskyddsrelaterade aspekter gällande rekrytering vänligen kontakta oss på: 

Schenker AB
Human resources
Mölndalsvägen 83,
412 85  Göteborg, 412 97 Göteborg
hrinfo@dbschenker.com

2.  Hur och på vilken rättslig grund samlas dina personuppgifter in i samband med ansökningar? 

(Tillägg till Del A punkt 1)

Vi samlar in dina personuppgifter för att hantera din ansökan på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna göra välgrundade urval och hitta lämpliga kandidater för anställning, i enlighet med artikel 6.1. f) i EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR).

I ansökningar som görs online för en specifik tjänst eller i form av spontanansökan anger du själv dina personliga uppgifter i tillämpat onlineformulär. Av säkerhetsskäl skickar vi en emailbekräftelse på att du har genomfört onlineregistreringen. I tillfälle av att du ansöker via mejl lägger vi in all relevant information för ansökan i rekryteringssystemet samt laddar upp dina dokument och ditt email som föranledde ansökan. Emailet raderas efterföljande från vår inbox. Papperansökningar skannas in och laddas upp i rekryteringssystemet. Originaldokument makuleras.
 

3. Vilka uppgifter samlar vi in i syfte av ansökan? 

(Tillägg till Del A punkt 2)

Vi använder enbart uppgifter som kommer direkt från dig personligen. Detta kan även inkludera data som finns tillgänglig online i syfte att beskriva din professionella karriär (exempelvis i sociala medier). Du uppmuntras att informera oss om ytterligare information om dig relaterat till din karriär som finns online. 

I ansökningsförfarandet kan du istället för att manuellt ladda upp personlig information välja att överföra din profil från sociala medier (Tex Linkedin).

Om vi under ansökningsprocessen ber dig om information gällande kön är det enbart i syfte att tilltala dig på rätt önskat sätt i dialog och kommunikation via mejl. Anledningen till att du behöver uppge födelsedatum är att det finns en minimumålder för vissa av våra tjänster. 

4. Vem hanterar informationen i din ansökan?

(Tillägg till del A punkt 3)

Om din ansökan blir föremål för granskning av HR-tjänsteleverantören för Deutsche Bahn-gruppen, kommer vi tillfråga dig om medgivande innan någon information lämnas ut.

För vissa jobb krävs en medicinsk undersökning. Efter undersökningarna kommer våra utsedda tjänsteleverantörer att informera oss om den sökandes lämplighet för det aktuella jobbet. Vi får inte information om dina personliga undersökningsresultat.

Vid urval i rekryteringsprocessen för ett visst jobb kommer dina ansökningsdokument att delas med de som är ansvariga för rekryteringen.

5. Vem får information om din ansökan? 

Om du väljer att söka en specifik tjänst blir din profil synlig för personal som ansvarar för rekrytering av den aktuella tjänsten.

Om du väljer att dela din profil ”nationellt” är din profil synlig för personal som ansvarar för rekrytering inom det land där befattningen finns eller som du har valt som land av intresse i den spekulativa ansökningsprocessen.

Om du väljer ”internationellt” är din profil synlig för personal som ansvarar för rekrytering oberoende av i vilket land de befinner sig. Det innebär att alla ansvariga anställda i alla DB-koncernens företag som använder den här plattformen i rekryteringssyfte inklusive, i förekommande fall, anställda hos respektive personuppgiftsbiträden, har tillgång till din ansökan/profil. Du kan ta reda på vilka av DB-koncernens företag det här gäller om du går till översikten i de bifogade lokala sekretesspolicyerna (se avsnitt B). 

6. Håll kontakten – DB Talent Pool

Förutom att söka specifika jobb, ger systemet dig även möjlighet som extern sökande att ladda upp ditt CV i ”DB Talent Pool”.

Om du efter ett personligt möte, en praktikperiod eller efter att ha sökt ett specifikt arbete önskar att hålla kontakten med oss i syfte av eventuella framtida karriärmöjligheter, välkomnar vi dig att registrera dig i vår DB talent pool. För att registrera dina uppgifter gå till vår karriärsida och gå in på ”stay in touch”. I formuläret ställs frågor omkring önskad ort, arbetsområde och tillgänglighet.

Du kan aktivt besluta om vi får kontakta dig för ett specifikt jobb samt om du är intresserad av att ta emot information om DB event inom ditt yrkesområde.

7. När raderas dina personliga uppgifter? 

(Tillägg till del A punkt 6)

När du har genomfört en online ansökan för ett specifikt jobb eller har angett dina personliga uppgifter till DB talent pool har du möjlighet att radera dina uppgifter samt uppladdade dokument (tex ditt CV) när som helst. Du har även möjlighet att be oss att radera din data genom att kontakta oss på  hrinfo@dbschenker.com.

Om du har genomfört rekryteringstester sparar vi ditt resultat max 24 månader.

Om du har laddat upp personlig information och CV i DB Talent Pool kontaktar vi dig i tillfälle av att du inte har vart aktiv på 12 månader för att fråga om du önskar att finnas kvar i vårt system. I tillfälle av att du inte besvarar förfrågan raderas du automatiskt efter 18 månaders inaktivitet. 

8. Teknisk information angående karriärportalen (https://www.dbschenker.com/se-sv/karriaer)

(Supplement to Part C)


8.1 Information om cookies 

Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och samla in information om vilka webbsidor som har besökts hos oss. Något som DB Schenker använder för att ta fram statistik om användares besök, som används för att förbättra våra tjänster. Men inga uppgifter som är direkt kopplade till dig som person samlas in.

Cookies kan även användas för att bibehålla val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, så att våra tjänster blir enklare att använda.

Ibland används cookies för att kunna erbjuda besökarna relevant marknadsföring, baserat på vilka webbsidor hos oss som har besökts.

Cookies raderas direkt när du stänger ner din webbläsare (sessions-kakor) eller lagras för att underlätta vid framtida besök (permanenta kakor).

Om du inte vill att cookies används eller om du vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar.

Web beacons är små transparenta bildfiler som kan finnas i e-post som vi skickar till dig. Dessa används för att följa upp statistik på hur många av våra utskickade mejl som kommer fram, öppnas och läses. Det är möjligt att tacka nej till denna typ av e-post från oss via instruktioner i dessa.

Cookies som används på DB Schenkers webbplatser

Google Analytics, Hotjar och Piwik/Matomo Analytics: Används för att analysera trafiken på våra webbplatser för att kunna utveckla dem.

Google Doubleclick, Facebook och Delta: Används för att kunna erbjuda relevant marknadsföring.

Dibs: Används till betalfönster samt för att lagra kortuppgifter på skicka.dbschenker.com.

Unifaun: Används för att underlätta användningen av tjänsten, personalisera delar av innehållet samt för besöksstatistik.

Regin: Används för att personalisera och förenkla vårt formulär för ärenden gällande fastigheter

Albacross och Target Media/Bidtheatre: Används för att kunna erbjuda relevant marknadsföring baserat på ip-adress och tidigare besök.

Bolag inom DB Schenker Sverige som omfattas av denna policy;

Schenker AB, Schenker Logistics AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Consulting AB, Schenker Property Sweden AB, Schenker North & East AB, Schenker Equipment AB, Schenker Dedica-ted Services AB.


8.2 Vad händer om jag klickar på länkar till andra websidor? 

När du klickar på en länk till en extern websida, vidarebefordras du till en sida utanför DB´s karriärportal. Deutsche Bahn AG ansvarar inte för innehållet, service eller produkter som erbjuds av den externa websidan samt dess tekniska säkerhet.

9. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade ifall de skulle vara felaktiga eller inkompletta. I vissa i lagstiftningen specificerade fall, har du även rätt att begära att DB Schenker upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna. Om lagstadgade bestämmelser som tex lagringsskyldigheter inte tillåter raderande av data, blir hanteringen av din data istället restriktiv så att de enbart kan användas i syfte att följa de obligatoriska lagstadgade bestämmelserna. Med hänsyn till personlig information som du tillgängliggjort för oss och som hanterats av oss i automatiserade procedurer baserat på samtycke eller avtalsmässig överenskommelse, har du rätt att efterfråga att denna data överförs till dig eller en tredje part utsedd av dig. 

Du kan invända mot behandlingen av personlig information  av skäl som härrör från din särskilda situation, om databehandling baseras på våra övergripande legitima intressen eller är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

I den mån databehandling baseras på ditt samtycke har du rätten att återkalla samtycke när som helst. Du kan också kontaka oss för eventuell klagan på hrinfo@dbschenker.com

Vänligen kontakta även den här adressen om du vill dra tillbaka ditt val avseende alternativa överväganden av din ansökan om andra lämpliga jobb nationellt och internationellt. 

Använd inte ovanstående kontaktinformation för att skicka oss din ansökan. Om du har problem med onlineansökan, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret som finns tillgängligt under menyposten "Kontakt".

Del C – Teknisk information

Av tekniska skäl måste vissa uppgifter samlas in och sparas när du besöker denna webbplats. Följande data samlas in utan någon åtgärd från din sida och sparas tills de raderas automatiskt efter 10 dagar:

  • IP address 
  • Datum och tid för besök av websidan
  • Namn och webbadress för filen som har öppnats
  • Webbplats från vilken åtkomsten skedde (referens-URL),
  • webbläsaren som används och i vissa fall operativsystemet på din dator.

1. Hur överförs dina personuppgifter?

Vår leverantörs internetservrar uppfyller aktuella säkerhetsstandarder och skyddar därför mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, spridning, modifiering och borttagning av dina personuppgifter. Överföring av dina personuppgifter till servrarna utförs med TLS-metodens säkerhetsstandarder med den allra senaste krypteringstekniken.

2. Vad innebär säkerhet för personuppgifter för oss?

Det är viktigt för oss att vi skyddar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt i enlighet med aktuella rättsliga regler för skydd av personuppgifter och den allra senaste tekniken (t.ex. virusskannrar, brandväggar). Det går dock aldrig att utesluta missbruk. Av det här skälet rekommenderar vi att du skapar säkerhetskopior av dokument som du lämnar till oss och som är viktiga för dig.

3. Är webbplatserna tillgängliga när som helst?

Deutsche Bahn garanterar inte att webbplatserna är permanent tillgängliga. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra fel och åtgärda eventuella fel snabbt.

4. Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som normalt består av bokstäver och siffror. Cookies skadar inte din enhet och innehåller inga virus. Filen placeras på din dator, surfplatta, smarttelefon eller annan enhet om du använder enheten vid ditt besök på en webbplats. Ägare till webbplatser använder ofta cookies för att webbplatserna ska fungera effektivt och för statistiska uppgifter.

5. Hur används cookies på våra sidor?

Å ena sidan använder vi cookies som är aktiva från början av ditt besök till slutet av respektive webbläsarsession. Sådana cookies avbryts och tas bort när du stänger din webbläsare. De kallas ofta ”sessionscookies”.
I portaler används inga permanenta cookies.

6. Sessionscookies

Sessionscookies kan inte avaktiveras eftersom de är nödvändiga för användning av den här webbplatsen.
”PHPSESSID-cookien”och ”ScustomPortal-[...]-cookien" används av plattformen för tillståndslösa protokoll som identifieringskriterier i syfte att upptäcka flera kopplade begäranden från en klient och tilldela dem till en session. I sådana cookies finns ett långt alfanumeriskt ID som också lagras på servern. Om båda dessa ID stämmer överens tillåts klienten att skicka en begäran till servern. Sessionen och cookien förstörs när sidan stängs.

7. Användning av Adobe Analytics

Denna webbplats använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irland) ("Adobe"), för att analysera och regelbundet förbättra användningen av denna webbplats. Den statistik vi samlar in gör det möjligt för oss att förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. Adobe Analytics använder cookies med en varaktighet på 24 månader som lagras på din dator för att vi ska kunna analysera din användning av webbplatsen.
Informationen som genereras av cookien överförs till en Adobe-server i USA och lagras där. Eftersom en teknik för att anonymisera din IP-adress är aktiverad på denna webbplats förkortas din IP-adress i förväg. Adobe kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster till oss som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning. På detta sätt kan vi se hur ofta vilka avsnitt och texter på våra sidor läses och används och om utformningen av vår sida har en inverkan på omfattningen av användningen. Den statistik som erhålls gör det möjligt för oss att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Inmatningar som görs i formulärfält under ansökningsprocessen utvärderas inte med Adobe Analytics.
Adobe ger oss denna information endast som aggregerade data som representerar den allmänna användningen av webbplatsen. Den information vi får från Adobe är inte personlig och det är inte heller möjligt att koppla den till en specifik person.
Den rättsliga grunden för användningen av Adobe Analytics är Art. 6 par. 1 S. 1 lit. f) GDPR.
Du kan när som helst invända mot skapandet av de användarprofiler som beskrivs ovan. Det finns flera sätt att göra det:
1.) En möjlighet att motsätta sig webbanalys av Adobe Analytics är att ställa in en opt-out-cookie som instruerar Adobe att inte lagra eller använda dina uppgifter för webbanalys. Observera att med denna lösning kommer webbanalysen endast att inte äga rum så länge opt-out-cookien lagras av webbläsaren. Om du vill ställa in opt-out-cookien nu kan du klicka här: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
2.) Du kan också förhindra lagring av de cookies som används för att skapa profiler genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta.
Observera att om du raderar cookies på din enhet raderas även opt-out-cookien, så du måste utöva din invändning på nytt.

8. YouTube-videor

Det finns inbäddade videor på våra webbsidor som kan sparas på YouTube. Deutsche Bahn tillhandahåller endast anslutningen till YouTube. YouTube är en tjänst från Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För alla YouTube-videor på jobbanslagstavlan är det så kallade ”integritetsfrämjande läget”, vilket tillhandahålls av YouTube, aktivt. Följaktligen sparar YouTube inga cookies med personuppgifter på din dator. När du startar de inbäddade videorna med en klickning lämnas din IP-adress över till YouTube. Till följd av det integritetsfrämjande läget sparar YouTube endast cookies som inte innehåller personligt identifierbara uppgifter på din dator. Dessa cookies kan undvikas genom webbläsarinställningar och utökningar. Mer information om inbäddade YouTube-videor finns på YouTubes informationssida.

9. Vad gäller för andra webbplatser och tjänster från tredje part?

Deutsche Bahns webbsidor för jobbanslagstavlor kan nu eller i framtiden innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte och kan inte ansvara för sekretessmetoder eller innehåll på webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Utöver vad som beskrivs i det här sekretessmeddelandet sprider vi inte dina personuppgifter till någon av webbplatserna till vilka webbegendomarna länkar, även om vi kan sprida sammanlagd, ej personligt identifierbar information till de här andra tredje parterna. Kontrollera de här webbplatserna i syfte att fastställa deras sekretesspolicyer och dina rättigheter enligt dem.

Ytterligare information

* Till Deutsche Bahn hör alla dotterbolag till Deutsche Bahn AG.
** Av skäl som handlar om bättre läsbarhet utelämnas samtidig användning av manliga och kvinnliga språkformer. Alla beskrivningar gäller dock båda könen.