Privacy Policies Sweden

Privacy Policy Sweden

M91_DBF3243_39l

Sekretesspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats. Vi är glada över att du är intresserad av Deutsche Bahn (AG)* som eventuell arbetsgivare. Skyddet av personuppgifter för sökande**, anställda och våra tredje parter är viktigt för oss.

Vid behandling av personuppgifter tar Deutsche Bahn hänsyn till relevanta lagstadgade villkor avseende sekretess och datasäkerhet som gäller i respektive land samt våra interna sekretessregler.

I det här sekretessmeddelandet finns information om hur Deutsche Bahn hanterar personuppgifter som samlas in via Deutsche Bahns webbsidor för jobbanslagstavlor, eller som du på annat sätt lämnar till Deutsche Bahn till följd av din onlineansökan. Vidare finns en beskrivning av hanteringen av dina personuppgifter under ansökningsprocessen.

För bättre tydlighet har sekretessmeddelandet delats in i tre avsnitt: I den första sektionen, A, finns allmän information som är relevant för alla Deutsche Bahns dotterbolag, som använder de här webbsidorna för ansökningsprocesser. Lands- och dotterbolagsspecifika uppgifter gällande sekretess beskrivs sedan i avsnitt B. I avsnitt C får du ytterligare inblick i tekniskt relevant information.
 

Del A - Allmän information

1. Vilket är syftet med insamling av personuppgifter?

Deutsche Bahn behöver dina personuppgifter för att hantera din ansökan. De uppgifter som du har lämnat till oss i samband med din ansökan används och behandlas endast i syfte att välja ut sökande. Vid hantering av din ansökan använder vi bara den information som du har lämnat till oss direkt. Den kan omfatta uppgifter som du har lagrat i karriärnätverk online eller på andra jobbanslagstavlor.

Dessutom är vårt mål att göra ansökningsprocessen så enkel som möjlig för dig. Vi tar även hänsyn till din ansökan när det gäller andra befattningar inom våra dotterbolag. I sådana fall kanske vi kontaktar dig och ber dig ansöka till en annan befattning där du har en passande profil. Givetvis bestämmer du själv om du är intresserad av att ansöka. Detsamma gäller för en eventuell spontan ansökan som du kan ha lämnat in till oss.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi registrerar dina personuppgifter som är relevanta för ansökningsprocessen eller som du lämnar in under ansökningsprocessen (inklusive, men inte begränsat till efternamn, förnamn, adress, e-postadress, befattningen som du söker och information om din ansökan). I syfte att överväga din ansökan grundligt kan vi också behöva information om din tidigare yrkeskarriär och annan liknande information.
Om du lämnar in en spontan ansökan som inte hänför sig till en konkret befattning ställer vi även frågor om dina intressen (t.ex. vad gäller plats och arbetsgrupper som är av intresse för dig) för att kunna ta dig under övervägande gällande andra lämpliga jobb.

Om du lämnar in en onlineansökan fyller du i personuppgifterna på onlineformulären och överför relevanta dokument. Om du lämnar in en ansökan via andra kanaler registrerar vi relevant information från din ansökan och lagrar ansökningsdokumenten.

3. Vem behandlar informationen från din ansökan?

Till följd av Deutsche Bahns organisationsstruktur och beroende på den ansökningsmetod som du har valt kan din ansökan behandlas av olika divisioner.
I samtliga fall behandlas dina personuppgifter endast av den enhet som ansvarar för rekryteringen och, om så krävs, av tjänsteleverantörer som är bundna av avtal och rättsligt förpliktade att följa gällande sekretessregler.

4. Vem informeras om din ansökan?

Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och lämnas bara ut till de behöriga personer som är involverade i rekryteringsprocessen, samt till underleverantörer som kanske levererar tjänster som krävs under urvalsprocessen (t.ex. leverantörer av onlinetester). Mer information om underleverantörer på lands- och dotterbolagsnivå finns i avsnitt B.
Om vi skulle överväga anställning för dig begränsas den insamlade informationen samt efterföljande användning eller spridning av den till allmänt accepterade anställningsrelaterade syften för personer som behöver sådan information. Det inkluderar information som lämnas till tredjepartsleverantörer för nödvändig kontroll före anställning, verifiering och eventuella lagstadgade eller rättsliga krav.

Om du ansöker online ber vi dig att avgöra i vilken utsträckning vi får sprida dina personuppgifter:


• Om du väljer ”nationellt” är din profil synlig för personal som ansvarar för rekrytering inom det land där befattningen finns eller som du har valt som land av intresse i den spekulativa ansökningsprocessen.


• Om du väljer ”internationellt” är din profil synlig för personal som ansvarar för rekrytering oberoende av i vilket land de befinner sig. Det innebär att alla ansvariga anställda i alla DB-koncernens företag som använder den här plattformen i rekryteringssyfte inklusive, i förekommande fall, anställda hos respektive registerförare, har tillgång till din ansökan/profil. Du kan ta reda på vilka av DB-koncernens företag det här gäller om du går till översikten i de bifogade lokala sekretesspolicyerna (se avsnitt B). Inom DB-koncernen gäller enhetliga minimistandarder för hantering av personuppgifter, enligt vår globala sekretesspolicy. Det är framför allt otillåtet att använda din ansökan/profil för andra ändamål utanför våra rekryteringsprocesser, enligt beskrivning i vår sekretesspolicy. Observera dock att det till följd av olika, lokalt gällande regler för dataskydd, finns olika skyddsnivåer enligt respektive sekretessförordning i olika länder.


Om du har ansökt via någon annan kanal än onlineansökning sprids dina personuppgifter bara i det land där jobbet finns.
Du kan när som helst ändra beslutet om din ansökans synlighet, till exempel besluta dig för att dra tillbaka beslutet om att den ska synas internationellt. Om du vill göra det går du till del B och respektive lands- och dotterbolagsspecifika avsnitt för uppgifter om e-postadress.

5. Hur kan du ändra dina personuppgifter?

Om du har gjort en onlineansökan har du när som helst tillgång till och kan uppdatera profil och personlig information på jobbanslagstavlan, inklusive personuppgifter och tillagda dokument. Dessutom är det möjligt att dra tillbaka en ansökan om en befattning via din profil.
Om du vill att vi ska ta bort din profil och/eller vissa eller alla ansökningar med omedelbar verkan hittar du i del B den e-postadress som du kan använda för att begära borttagning. I sådana fall informerar vi även eventuella underleverantörer (t.ex. för onlinetester) som kan ha fått dina personuppgifter och begär omedelbar borttagning av personuppgifterna.

6. När tas dina personuppgifter bort?

Till följd av olika regler för borttagning som baseras på gällande lokal dataskyddslagstiftning läser du relevant stycke i del B för mer information. Vi lagrar dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs.

7. Har du frågor om datasekretess?

Frågor och förslag inom sekretessområdet riktar du till våra dataskyddsexperter i respektive land och dotterbolag som anges i del B.

Del B – Ytterligare lands- och dotterbolagsspecifik information

Arriva-koncernen (”vi”) engagerar oss i att skydda och respektera din integritet. Vi bedriver vår verksamhet som en del av Deutsche Bahn-koncernen (AG).

Den här informationen beskriver den grund för hur de personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss kommer att behandlas av oss enligt krav i lokal lagstiftning.  Läs följande noggrant i syfte att förstå våra synpunkter och metoder avseende dina personuppgifter och hur vi behandlar dem, utöver och bortom de allmänna metoder som anges i del A och C. Genom att besöka https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/Home eller lämna din information under de förhållanden som beskrivs i del A accepterar du och samtycker till de metoder som beskrivs i den här policyn.

I samband med dataskyddslagstiftning är den registeransvarige Arriva Sverige AB,Liljeholmsstranden 5, 1 tr.117 43 Stockholm.


1. Känsliga personuppgifter.

Det kan finnas tillfällen då vi behandlar känsliga personuppgifter som du har lämnat till oss som en del av ansökningsprocessen. Vi gör det endast efter ditt samtycke.

2. Hur använder vi dina personuppgifter och vad är den rättsliga grunden för sådan behandling?

Insamlingen av personuppgifter som beskrivs ovan är vanligen obligatorisk och om sådana personuppgifter inte tillhandahålls kan vi inte förse dig med information, produkter och tjänster.  Om insamling av personuppgifter inte är obligatorisk informerar vi om det före insamlingen, samt om konsekvenserna av att inte tillhandahålla relevanta personuppgifter.

Vår rättsliga grund för insamling och användning av den personliga information som beskrivs ovan beror på vilken personlig information som berörs och det specifika sammanhang för vilket den samlas in. 

Vi behandlar dock vanligen din personliga information endast om:

  • vi har ditt samtycke till att göra det
  • behandlingen är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig eller
  • behandlingen omfattar våra eller en tredje parts legitima intressen och att sådana intressen inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter och
  • vi har rättslig skyldighet att behandla din personliga information.

3. Information som tillhandahålls av dig.

Vi använder din personliga information enligt följande:


Behandlingens syfte

Rättslig grund för behandling

Försäkra oss om en persons rätt att arbeta i Sverige

Behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undersöka en kandidats kunskaper och bakgrund jämfört med en viss roll

Samtycke lämnas av dig.

I syfte att kommunicera med en kandidat under hela processen (e-post och mobiltelefon, adress)

Samtycke lämnas av dig.

Kandidatuppgifter används för att upprätta dokumentation gällande erbjudandet och för att skapa en registrering i Workday före anställning

Nödvändigt för att fullfölja ett avtal med dig eller att vidta åtgärder för att ingå ett avtal

Medge att anställande chefer och rekryterare hittar lämpliga kandidater för roller som baseras på en specifikation eller allmän ansökan (kompetenssökning) – kan gälla internationellt och inom hela DB-koncernen.

Samtycke lämnas av dig.

Möjliggöra att kandidater kan visa och ansöka om roller inom hela DB-koncernen

Samtycke lämnas av dig.


4. Spridning av din information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande mottagarkategorier för de ändamål som beskrivs i det här sekretessmeddelandet:

  • Tredjepartsleverantörer av tjänster som ska behandla personuppgifter för vår räkning (till exempel IT-tjänsteleverantörerna Microsoft och Cherwell, leverantörer av kommunikationstjänster och analysleverantörer, t.ex. Google)
  • Workday och Avature som tillhandahåller våra HR- och rekryteringstillämpningar
  • Deutsche Bahn AG och andra företag inom Arriva-koncernen som ska behandla personuppgifter i samband med koncerninterna avtal.

5. Lagring av uppgifter

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlade in den personliga informationen, om inte lagstiftningen tillåter eller kräver att vi lagrar dem under längre tid. 

Tabellen nedan beskriver mer detaljerat hur länge ”vi” lagrar olika typer av information för:


Information

Lagringsperiod

Resultatlösa ansökningar

24 månader efter meddelande eller återkallande

återkallade ansökningar

14 dagar

Godkända ansökningar

6 år från anställningens upphörande

Sökandeprofil

24 månader från borttagning av senaste ansökan eller 24 månader efter dina anvisningar om att behålla din profil


Sökandeprofiler tas bort automatiskt i linje med ovanstående lagringsperiod. Ett meddelande om den här åtgärden skickas dock till den e-postadress som du har tillhandahållit, vilket ger dig möjlighet att bekräfta ditt intresse av att vi ska behålla din profil.

6. Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Om du vill få tillgång till, korrigera, uppdatera eller begära borttagning av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss på gdpr@arriva.se.
  • Dessutom kan du invända mot behandling av din personliga information, be oss att begränsa behandling av din personliga information eller begära överföring av din personliga information. Även i det här fallet kan du utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på gdpr@arriva.se.
  • Om vi har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.  Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagenligheten hos den behandling vi genomförde före tillbakadragandet och inte heller behandling av din personliga information som utfördes enligt andra lagenliga behandlingsgrunder än samtycke.

Vi svarar på alla begäranden som vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

7. Överföra information internationellt

Din personliga information kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt.  De här länderna kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagstiftningen i ditt land.

Vi kan i synnerhet använda tredjepartsleverantörer av tjänster i Spanien, Tyskland och Nederländerna.  Det innebär att den personliga information som vi samlar in från dig kan behandlas i de här länderna.  Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder som kräver att dina personuppgifter skyddas i enlighet med det här sekretessmeddelandet.

8. Frågor om det här sekretessmeddelandet

Om du har frågor, angelägenheter eller klagomål som gäller det här sekretessmeddelandet eller vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på gdpr@arriva.se eller via post till följande adress:

Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr. 117 43 Stockholm

Om du inte är nöjd med svaret kan du kontakta Arriva plc:s dataskyddsombud på data.protection@arriva.co.uk.

Du har rätt att framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet angående vår insamling och användning av din personliga information.  Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kontaktar du en lokal dataskyddsmyndighet. (Kontaktinformation gällande dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder finns på EU-kommissionens webbplats via följande länk): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Del C – Teknisk information

1. Hur överförs dina personuppgifter?

Vår leverantörs internetservrar uppfyller aktuella säkerhetsstandarder och skyddar därför mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, spridning, modifiering och borttagning av dina personuppgifter. Överföring av dina personuppgifter till servrarna utförs med TLS-metodens säkerhetsstandarder med den allra senaste krypteringstekniken.

2. Vad innebär säkerhet för personuppgifter för oss?

Det är viktigt för oss att vi skyddar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt i enlighet med aktuella rättsliga regler för skydd av personuppgifter och den allra senaste tekniken (t.ex. virusskannrar, brandväggar). Det går dock aldrig att utesluta missbruk. Av det här skälet rekommenderar vi att du skapar säkerhetskopior av dokument som du lämnar till oss och som är viktiga för dig.

3. Är webbplatserna tillgängliga när som helst?

Deutsche Bahn garanterar inte att webbplatserna är permanent tillgängliga. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra fel och åtgärda eventuella fel snabbt.

4. Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som normalt består av bokstäver och siffror. Cookies skadar inte din enhet och innehåller inga virus. Filen placeras på din dator, surfplatta, smarttelefon eller annan enhet om du använder enheten vid ditt besök på en webbplats. Ägare till webbplatser använder ofta cookies för att webbplatserna ska fungera effektivt och för statistiska uppgifter.

5. Hur används cookies på våra sidor?

Å ena sidan använder vi cookies som är aktiva från början av ditt besök till slutet av respektive webbläsarsession. Sådana cookies avbryts och tas bort när du stänger din webbläsare. De kallas ofta ”sessionscookies”.
I portaler används inga permanenta cookies.

6. Sessionscookies

Sessionscookies kan inte avaktiveras eftersom de är nödvändiga för användning av den här webbplatsen.
”PHPSESSID-cookien”och ”ScustomPortal-[...]-cookien" används av plattformen för tillståndslösa protokoll som identifieringskriterier i syfte att upptäcka flera kopplade begäranden från en klient och tilldela dem till en session. I sådana cookies finns ett långt alfanumeriskt ID som också lagras på servern. Om båda dessa ID stämmer överens tillåts klienten att skicka en begäran till servern. Sessionen och cookien förstörs när sidan stängs.

7. Google Analytics-cookies

På den här webbplatsen används Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies som lagras på din dator och som medger en analys av din användning av vår webbplats. Informationen som skapas av den här cookien om din användning av webbplatsen överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där.
På den här webbplatsen har IP-anonymisering aktiverats, så att din IP-adress förkortas av Google inom medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater gällande avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i mycket ovanliga fall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där.
På uppdrag av den här webbplatsens operatör använder Google informationen i syfte att utvärdera användning av webbplatsen av användarna, skapa rapporter över webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsens operatör, vilka är kopplade till webbplatsen och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics konsolideras inte med annan information från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna. Var medveten om att du i sådana fall kanske inte kan använda alla funktioner på våra sidor fullt ut.

8. YouTube-videor

Det finns inbäddade videor på våra webbsidor som kan sparas på YouTube. Deutsche Bahn tillhandahåller endast anslutningen till YouTube. YouTube är en tjänst från Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För alla YouTube-videor på jobbanslagstavlan är det så kallade ”integritetsfrämjande läget”, vilket tillhandahålls av YouTube, aktivt. Följaktligen sparar YouTube inga cookies med personuppgifter på din dator. När du startar de inbäddade videorna med en klickning lämnas din IP-adress över till YouTube. Till följd av det integritetsfrämjande läget sparar YouTube endast cookies som inte innehåller personligt identifierbara uppgifter på din dator. Dessa cookies kan undvikas genom webbläsarinställningar och utökningar. Mer information om inbäddade YouTube-videor finns på YouTubes informationssida.

9. Vad gäller för andra webbplatser och tjänster från tredje part?

Deutsche Bahns webbsidor för jobbanslagstavlor kan nu eller i framtiden innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte och kan inte ansvara för sekretessmetoder eller innehåll på webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Utöver vad som beskrivs i det här sekretessmeddelandet sprider vi inte dina personuppgifter till någon av webbplatserna till vilka webbegendomarna länkar, även om vi kan sprida sammanlagd, ej personligt identifierbar information till de här andra tredje parterna. Kontrollera de här webbplatserna i syfte att fastställa deras sekretesspolicyer och dina rättigheter enligt dem.


Ytterligare information

* Till Deutsche Bahn hör alla dotterbolag till Deutsche Bahn AG.
** Av skäl som handlar om bättre läsbarhet utelämnas samtidig användning av manliga och kvinnliga språkformer. Alla beskrivningar gäller dock båda könen.