Privacy Policies Poland

Privacy Policies Poland

M91_DBF3243_39l

Ochrona danych

Dziękujemy, za odwiedzenie naszej strony internetowej. Miło nam, że interesuje Pana/Panią praca w Deutsche Bahn (AG). Ochrona danych osobowych kandydatów**, pracowników i wszystkich stron trzecich z nami powiązanych jest dla nas szczególnie ważna.

Przetwarzając dane osobowe, Deutsche Bahn uwzględnia zarówno obowiązujące w poszczególnych krajach przepisy ustawowe w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych jak i nasze wewnętrzne regulacje dotyczące prywatności.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności opisuje, w jaki sposób Deutsche Bahn postępuje z danymi osobowymi zgromadzonymi za pośrednictwem stron rekrutacyjnych firmy lub przekazywanymi firmie na innej zasadzie, w podaniu o pracę, i objaśnia przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji.

Aby zapewnić większą przejrzystość, niniejszą informację dotyczącą ochrony prywatności podzielono na trzy części. Pierwsza z nich – Część A – opisuje informacje ogólne dotyczące wszystkich podmiotów zależnych Deutsche Bahn, korzystających z przedmiotowych stron internetowych we własnych celach rekrutacyjnych. Z kolei informacje szczegółowe na temat ochrony prywatności, które są specyficzne dla krajów i podmiotów zależnych, objaśniono w Części B. Część C podaje informacje istotne z technicznego punktu widzenia.

Część A – Informacje ogólne

1. W jakim celu gromadzone są dane osobowe?

Deutsche Bahn potrzebuje Pana/Pani danych osobowych do obsługi przesłanego podania o pracę. Dane przekazane nam w podaniu będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyboru kandydata. Przy przetwarzaniu Pana/Pani podania będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje, które podał(a) nam Pan(i) bezpośrednio. Mogą one obejmować dane przechowywane w portalach zawodowych lub w innych serwisach rekrutacyjnych.

Ponadto naszym celem jest maksymalne ułatwienie Panu/Pani procesu rekrutacji. Rozpatrujemy Pana/Pani podanie pod kątem dalszych stanowisk w naszych spółkach zależnych. W takim wypadku, jeżeli Pana/Pani profil będzie pasował do wymagań, możemy się z Panem/Panią skontaktować z prośbą o aplikowanie na inne stanowisko. Pan(i) następnie zdecyduje, czy chce Pan(i) aplikować, czy nie. To samo dotyczy wszelkich przesłanych do nas podań otwartych.

2. Które dane osobowe gromadzimy?

Odnotowujemy Pana/Pani dane osobowe, które są istotne lub które przekazał(a) nam Pan(i) w trakcie procesu rekrutacji (w tym m.in. nazwisko, imię, adres e-mail, stanowisko, o które się Pan(i) ubiega oraz dane w podaniu o pracę). Aby móc starannie rozpatrzyć Pana/Pani podanie, możemy także potrzebować informacji na temat Pana/Pani dotychczasowego doświadczenia zawodowego i innych podobnych informacji.

W przypadku podań nieskładanych w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie prosimy także o podanie swoich preferencji (np. co do lokalizacji i grup stanowisk, które Pana/Panią interesują), abyśmy mogli sprawdzić, czy mamy dla Pana/Pani odpowiednie stanowisko.

W przypadku podania składanego przez internet wypełnia się dane osobowe w formularzu internetowym i załącza się odpowiednie dokumenty. W przypadku innych kanałów przesyłania zgłoszeń rejestrujemy odpowiednie informacje z podania i przechowujemy dołączone do niego dokumenty.

3. Kto przetwarza informacje z Pana/Pani podania?

Ze względu na strukturę organizacyjną Deutsche Bahn i w zależności od wybranego przez Pana/Panią sposobu aplikowania, Pana/Pani podanie może być przetwarzane przez różne działy. W każdym przypadku Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez jednostkę odpowiedzialną za rekrutację, a w razie konieczności – przez usługodawców, na których ciąży obowiązek umowny i prawny przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony prywatności.

4.Kto jest informowany o Pana/Pani podaniu?

Pana/Pani dane osobowe są zachowywane w ścisłej poufności i będą przekazywane wyłącznie uprawnionym osobom biorącym udział w procesie rekrutacji oraz podwykonawcom ewentualnych usług niezbędnych w procesie wyboru kandydatów (np. dostawcy testów internetowych). Więcej informacji na temat podwykonawców na poziomie kraju i podmiotu powiązanego znajduje się w Części B.

W przypadku wyboru Pana/Pani kandydatury dalsze wykorzystywanie lub ujawnianie Pana/Pani informacji ogranicza się do powszechnie przyjętych celów wynikających ze stosunku pracy oraz do osób, którym informacje te są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Obejmuje to informacje ujawniane dostawcom wewnętrznym lub zewnętrznym na potrzeby sprawdzenia i weryfikacji osoby przed podpisaniem umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Jeżeli składa Pan(i) podanie przez internet, możemy poprosić o wskazanie zakresu, w jakim możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe:

• W przypadku wyboru opcji „na poziomie krajowym”, Pana/Pani profil będzie widoczny dla pracowników odpowiadających za rekrutację w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko lub który Pan(i) wskazał(a) jako kraj wyboru w procesie rekrutacji wynikającym z podania otwartego, niezłożonego w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie.

• W przypadku wyboru opcji „na poziomie międzynarodowym”, Pana/Pani profil będzie widoczny dla pracowników odpowiadających za rekrutację niezależnie od kraju, w którym się znajdują. Oznacza to, że dostęp do Pana/Pani podania/profilu mają wszyscy odpowiedzialni pracownicy spółek z Grupy DB korzystający z niniejszej platformy w celach rekrutacyjnych, w tym pracownicy ich ewentualnych podmiotów przetwarzających. O tym, których spółek z Grupy DB to faktycznie dotyczy może się Pan(i) dowiedzieć z załączonych polityk prywatności (patrz Część B). W ramach Grupy DB obowiązują minimalne jednolite standardy postępowania z danymi osobowymi, zgodne z globalną polityką prywatności. W szczególności nie dopuszcza się wykorzystywania podania/profilu w celach innych niż rekrutacyjne, opisane w naszej polityce prywatności. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że ze względu na różne obowiązujące lokalnie przepisy o ochronie danych, w poszczególnych krajach istnieją różne poziomy ochrony.
Jeżeli złożył(a) Pan(i) podanie, korzystając z innych kanałów rekrutacyjnych niż strona internetowa, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w kraju danego stanowiska.

Może Pan(i) zmienić swoją decyzję o widoczności aplikacji w dowolnym momencie, np. może Pani wycofać decyzję o międzynarodowej widoczności podania. Jeżeli chce Pan(i) skorzystać z takiej możliwości, odpowiedni adres e-mail znajduje się w Części B, we fragmencie dotyczącym danego kraju i podmiotu zależnego.

5. Jak może Pan(i) zmienić swoje dane osobowe?

W przypadku podania internetowego może Pan(i) logować się do swojego profilu i aktualizować dane osobowe i załączone dokumenty w serwisie rekrutacyjnym, w dowolnym momencie. Poprzez swój profil można również wycofać podanie na dane stanowisko. Jeżeli chce Pan(i), byśmy usunęli Pana/Pani profil i/lub niektóre spośród Pana/Pani podań ze skutkiem natychmiastowym, może Pan(i) znaleźć odpowiedni adres e-mail, na który należy kierować takie wnioski w Części B. W takim wypadku poinformujemy także każdego dostawcę który mógł otrzymać Pana/Pani dane osobowe i zażądamy ich natychmiastowego usunięcia.

6. Kiedy Pana/Pani dane osobowe są usuwane?

Ze względu na różne terminy usunięcia w oparciu o różne obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, szczegółowe informacje zawarto w Części B. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie przez niezbędny okres.

Ma Pan(i) pytania na temat prywatności danych?

Pytania i sugestie dotyczące ochrony prywatności należy kierować do osób kontaktowych w danych krajach i podmiotach zależnych, wskazanych w Części B.

Część B – Informacje szczegółowe, specyficzne dla kraju i podmiotu

Polska

Procedura aplikowania w Polsce lub spółce z Grupy w Polsce?

Jeżeli ubiega się Pan(i) o pracę w DB Cargo Polska lub jednej ze spółek Grupy w Polsce tj. Infra Silesia S.A., Spedkol Sp. z o.o., DB Port Szczecin sp. z o.o., obok informacji ogólnych wskazanych w Części A i C polityki prywatności dotyczą Pana/Pani także następujące informacje szczegółowe.


1. Kto odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych?

Działem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie Pana/Pani danych jest Dział Talent Acquisition, DB Cargo Polska S,A ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, a w przypadku aplikowania na stanowisko w DB Port Szczecin działem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie Pana/Pani danych jest Dział Kadr/HR Business Partner, DB Port Szczecin Sp. z o.o., ul. Bytomska 14, 70 – 603 Szczecin.

Wyznaczonymi pełnomocnikami ds. ochrony prywatności w DB Cargo Polska S.A., Infra Silesia S.A., Spedkol Sp. z o.o. są:

Barbara Solarska

Katarzyna Oleksik

Dariusz Kańtoch

Adres e-mail: daneosobowe@deutschebahn.com

W DB Port Szczecin Sp. z o.o. Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych  jest:

Maja Grzegorczyk

Adres e-mail: daneosobowe@dbport.eu

Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych w ramach naszych procesów rekrutacyjnych należy kierować na wyżej wskazane adresy mailowe.

2. Jakie są podstawy prawne gromadzenia przez nas Pana/Pani danych osobowych do celów rekrutacyjnych?

(Suplement do Części A pkt. 1)


Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe w celu przetwarzania Pana/Pani podania na podstawie prawnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 88 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), W przypadku podania internetowego na konkretne stanowisko, podania otwartego lub podania o uczestnictwo w wydarzeniu rekrutacyjnym (por. pkt. 7.2 Portal z wydarzeniami) samodzielnie wprowadza Pan(i) swoje dane do odpowiedniego formularza internetowego. Ze względów bezpieczeństwa po wypełnieniu przez Pana/Panią formularza internetowego prześlemy Panu/Pani potwierdzenie. W przypadku podań przesyłanych pocztą elektroniczną wprowadzamy odpowiednie dane do naszego systemu rekrutacyjnego, wraz z dokumentami załączonymi we wiadomości e-mail. Następnie otrzymana wiadomość zostanie usunięta z naszej skrzynki odbiorczej. Podania w wersji papierowej wraz z towarzyszącymi dokumentami są skanowane i wprowadzane do naszego systemu rekrutacyjnego. Oryginały dokumentów, po wprowadzeniu niezbędnych informacji, będą niszczone.

3. Które dane gromadzimy do celów rekrutacji?

(Suplement do Części A pkt. 2)


Zobowiązujemy się wykorzystywać na potrzeby procesu rekrutacji wyłącznie te dane, które pochodzą bezpośrednio od Pana/Pani. Może to także obejmować dane udostępniane przez Pana/Panią w internecie w ramach opisów doświadczenia zawodowego (np. w sieciach społecznościowych). Nie będziemy prowadzić dodatkowych wyszukiwań na Pana/Pani temat, np. za pomocą wyszukiwarek internetowych. Zachęcamy do przekazywania nam dalszych dostępnych w internecie informacji dotyczących Pana/Pani kariery zawodowej.

W przypadku złożenia podania internetowego może Pan(i), zamiast ręcznego wprowadzania danych lub załączania CV, przekazać nam swój profil z serwisu społecznościowego (LinkedIn, XING, Seek, Viadeo).

Jeżeli w procesie aplikowania zwrócimy się do Pana/Panią o podanie płci poprzez wskazanie formy grzecznościowej (Pan/Pani), ma to na celu wyłącznie zapewnienie stosowania przez nas odpowiedniego zwrotu, kiedy się do Pana/Pani zwracamy, w formie pisemnej lub ustnej. Osoby spoza UE potrzebują pozwolenia na pracę w Polsce. Dlatego właśnie pytamy w procesie aplikowania o obywatelstwo.

4. Kto przetwarza informacje zawarte w Pana/Pani podaniu?

(Suplement do Części A pkt. 3)


W przypadku internetowego podania o pracę na konkretne stanowisko lub o uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym może Pan(i), jako kandydat zewnętrzny, wyrazić zgodę pozwalającą na ujawnianie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby innych odpowiednich stanowisk w tej samej lub innej spółce Grupy (zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym). W przypadku wyboru poziomu krajowego Pana/Pani dane zostaną udostępnione takim podmiotom jak: DB Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu, Infra Silesia S.A. z siedzibą w Rybniku, DB Cargo Spedkol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, DB Port Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  Jeżeli nie wyrazi Pan(i) zgody lub wycofa zgodę, oznacza to, że podanie nie będzie już rozpatrywane do innych stanowisk. Jeżeli aplikował(a) Pan(i) pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w potwierdzeniu przyjęcia podania poinformujemy Pana/Panią, że chcielibyśmy także rozważyć Pana/Pani podanie pod kątem innych ofert pracy w tej samej lub innej spółce Grupy. Zapytamy Pana/Pani, czy wyraża Pan(i) na to zgodę. Może Pan(i) wycofać zgodę na ujawnienie w dowolnym momencie, za pomocą powiadomienia przesłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres wskazany w pkt. 1. Wycofanie zgody na ujawnienie podania oznacza, że nie będzie już ono rozpatrywane pod kątem innych stanowisk.

W sytuacji, gdy Pana/Pani podanie może podlegać kontroli DB Zeitarbeit GmbH – dostawcy usług kadrowych dla Grupy Deutsche Bahn, przed każdym ujawnieniem Pana/Pani danych uzyskamy Pana/Pani jednoznaczną zgodę.

Do celów selekcji początkowej przeprowadzamy wiążący test online dotyczący programu praktyk zawodowych i kształcenia zawodowego. W realizacji procedury testu internetowego współpracujemy z naszym kontrahentem eligo GmbH, Universitätsstrasse 142, 44799 Bochum. Zaproszenie do testu internetowego jest wysyłane przez eligo GmbH w naszym imieniu pocztą elektroniczną do osób, które aplikowały u nas o pracę. Informacje niezbędne do zaproszenia i do przeprowadzenia procedury testu internetowego (imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, na jakie ubiega się kandydat, świadectwo ukończenia szkoły) zostaną przekazane do eligo GmbH wyłącznie w tym celu.

Zgodnie z przepisami niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, a w przypadkach niektórych stanowisk również badań psychologicznych. Po badaniach nasi usługodawcy poinformują nas, czy kandydat nie ma przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Nie jesteśmy upoważnieni i nie otrzymujemy informacji o osobistych wynikach badań.

W trakcie selekcji na dane stanowisko oraz na przestrzeni procesu rekrutacji Pana/Pani podanie i towarzyszące dokumenty będą udostępniane osobom odpowiadającym za rekrutację w danej spółce Grupy.

Jeśli ubiega się Pan/i  o pracę w DB Cargo, chcielibyśmy Pana/nią poinformować, że w celu zwalczania terroryzmu sprawdzamy Państwa dane zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami UE, a także aktualnie obowiązującymi przepisami w USA. 
 

5. Bądźmy w kontakcie – pula talentów DB

Oprócz aplikowania na określone stanowisko nasza strona rekrutacyjna umożliwia Panu/Pani, jako kandydatowi zewnętrznemu, przekazanie Pana/Pani profilu i CV do puli talentów DB.

Jeżeli po spotkaniu podczas targów branżowych, po zakończeniu stażu w DB lub po aplikowaniu na konkretne stanowisko chce Pan/Pani pozostać z nami w kontakcie, zachęcamy do dołączenia do puli talentów DB. Aby przekazać swoje dane do puli talentów DB, należy przejść do strony z ofertami pracy i wpisać swoje dane pod nagłówkiem „Bądźmy w kontakcie” w ten sam sposób, co w podaniu internetowym. Zapytamy także o Pana/Pani preferowany region, stanowisko, datę rozpoczęcia pracy i dostępność. Może Pan(i) nadal aktywnie decydować, czy mamy kontaktować się z Panem/Panią wyłącznie w przedmiocie konkretnych ofert, czy też chce Pan(i) także otrzymywać informacje na temat wydarzeń / targów branżowych DB.

6. Kiedy Pana/Pani dane osobowe są usuwane?

(Suplement do Części A pkt. 6)


W kontekście podania internetowego na konkretne stanowisko lub o udział w wydarzeniu rekrutacyjnym oraz przy przekazywania danych do puli talentów DB można samodzielnie usunąć dane wraz z załącznikami (np. CV) w dowolnym momencie. Może Pan(i) także zwrócić się do nas o usunięcie Pana/Pani danych. Jeżeli żąda Pan(i) natychmiastowego usunięcia profilu kandydata, prosimy napisać na adres podany w pkt. 1.

W przypadku gdy Pan(i) wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to Nasz standardowy termin usuwania danych po zakończeniu procesu rekrutacji / wydarzenia rekrutacyjnego to 12 miesięcy. W pozostałych przypadkach dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji / wydarzenia rekrutacyjnego w którym Pan(i) uczestniczył(a).

Jeżeli przekazał(a) Pan(i) swój profil i swoje CV do puli talentów DB w ramach funkcji „Bądźmy w kontakcie”, skontaktujemy się z Panem/Panią w ciągu 2 miesięcy w sytuacji, gdy Pana/Pani profil nie był aktualizowany na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w celu potwierdzenia przechowywania Pana/Pani danych. Jeżeli nie skontaktuje się Pan(i) z nami, po upływie nie więcej niż 18 miesięcy braku aktywności, nastąpi pełne usunięcie Pana/Pani danych, po uprzednim przypomnieniu.

7. Funkcje portalu karier DB

Poniżej opisano funkcje portalu karier DB.


7.1 Kontakt z nami w celach rekrutacji do DB Cargo Polska

W portalu karier oferujemy Panu/Pani możliwość bezpośredniego kontaktu z nami.

W tym celu należy skorzystać z zakładki „Kontakt” w menu na dole strony, aby znaleźć odpowiedni formularz kontaktowy. Po wypełnieniu poszczególnych pól formularza Pana/Pani wniosek zostanie przekazany bezpośrednio pocztą elektroniczną do zespołu Talent Acquisition . Pola oznaczone „*” to pola obowiązkowe – potrzebujemy tych informacji, by móc odpowiedzieć na Pana/Pani zapytanie. Dane osobowe udostępniane nam w kontekście zapytania będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby udzielenia Panu/Pani odpowiedzi i/lub skontaktowanie się z Panem/Panią oraz w powiązanych celach techniczno-administracyjnych. Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach ani nie będą udostępniane stronom trzecim. Pana/Pani zapytanie zostanie usunięte po jego realizacji lub na żądanie, ale w żadnym przypadku nie później niż po 12 miesiącach.


7.2 Portal rekrutacyjny

Na naszej stronie rekrutacyjnej istnieje możliwość wydarzeń rekrutacyjnych, w których może Pan(i) zgłosić chęć udziału. W przypadku internetowego zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu rekrutacyjnym może Pan(i), jako kandydat zewnętrzny, wyrazić zgodę na ujawnianie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby innych interesujących Pana/ Panią stanowisk lub wydarzeń w tej samej lub innej spółce Grupy (zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym). Jeżeli nie wyrazi Pan(i) zgody lub wycofa zgodę, oznacza to, że podanie nie będzie już rozpatrywane do innych stanowisk lub wydarzeń.


7.3 Udostępnianie ofert o pracę

W naszym serwisie rekrutacyjnym i w portalu wydarzeń może Pan(i) udostępniać oferty pracy lub wydarzenia przyjaciołom i znajomym. Udostępnienie oferty pracy lub wydarzenia wymaga wpisania własnego imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz adresu e-mail odbiorcy. Wpisujemy również temat i treść wiadomości do odbiorcy. Następnie zostanie automatycznie wygenerowany i wysłany do odbiorcy mail, zawierający Pana/Pani wiadomość oraz link do ogłoszenia. Dane tam podane nie będą przez nas przechowywane.

8. Informacje techniczne dotyczące portalu kariera (www.deutschebahn.com/karriere)

(Suplement do Części C)


8.1 Informacje uzupełniające dotyczące stosowania technologii cookies

(Suplement do Części C pkt. 2)

Cookies sesyjnych nie można wyłączyć, ponieważ są niezbędne do korzystania ze strony.

Plik cookie JSESSIONID stosuje się jako identyfikator przy aplikacjach korzystających z protokółów bezstanowych w celu identyfikacji licznych wniosków od jednego klienta i przypisania ich do jednej sesji. Taki plik cookie zawiera długi identyfikator alfanumeryczny, który jest przechowywany na serwerze. Jeżeli te dwa identyfikatory są identyczne, klient może wysyłać zapytania na serwer. Sesja i plik cookie są usuwane z chwilą zamknięcia strony.


8.2 Informacje uzupełniające dotyczące stosowania usługi Google Analytics

(Suplement do Części C pkt. 3)

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analiz sieciowych firmy Google In. („Google”), w celu analizy korzystania z naszej strony i jej regularnego doskonalenia. Zgromadzone statystyki umożliwiają nam doskonalenie naszej oferty i projektu w taki sposób, by były dla Pana/Pani bardziej atrakcyjne. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Opisane tu interesy uznaje się za uzasadnione interesy w rozumieniu powyższego artykułu.

Google Analytics stosuje cookies, które są zapisywane na Pana/Pani komputerze, umożliwiające nam analizę sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookies dotyczące Pana/Pani korzystania ze strony są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Na prośbę operatora strony Google z kolei użyje tych informacji na potrzeby oceny, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat czynności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony w związku z korzystaniem ze strony i z internetu. Pana/Pani adres IP jest anonimizowany i nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Pliki cookies działają przez 24 miesiące.

Aby uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez cookies w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej, w tym Pana/Pani adresu IP, może Pan(i) zainstalować dodatek do przeglądarki od firmy Google, dostępny pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Może Pan(i) uniemożliwić gromadzenie danych poprzez ustawienia cookies.

Może Pan(i) korzystać z widocznych włączników, aby włączać lub wyłączać cookies. Zwracamy uwagę, że nie można wyłączać cookies ogólnych, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej.

Oznacza to rezygnację z cookies, która uniemożliwi gromadzenie Pana/Pani danych z naszej strony w przyszłości. Dotyczy to wyłączne tej przeglądarki i wyłącznie tej strony internetowej. W przypadku usunięcia cookies w swojej przeglądarce, musi Pan(i) ponownie ustawić rezygnację z cookies.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w sekcji Pomoc dotyczącej Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).


8.3 Informacje uzupełniające dotyczące korzystania z YouTube

(Suplement do Części C pkt. 4)

Jesteśmy zainteresowani przekazywaniem Panu/Pani różnych informacji w różnych formach. Nasza strona internetowa zawiera filmy z YouTube. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). My zapewniamy jedynie połączenie z YouTube. YouTube to usługa firmy Google Inc. z siedzibą przy Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W przypadku filmów YouTube na naszej stronie internetowej włączono tryb podwyższonej ochrony prywatności. Tryb podwyższonej ochrony prywatności jest zapewniany przez YouTube i ma na calu zapewnienie, by YouTube nie zapisywał na Pana/Pani komputerze żadnych cookies zawierających dane osobowe. Przy wywoływaniu strony oraz odtwarzaniu filmików następuje przekazywanie adresu IP. Nie będzie on wiązany z innymi danymi, jeżeli przed wywołaniem strony nie zalogował(a) się Pan(i) do serwisu YouTube albo innej usługi Google lub jeżeli nie jest Pan(i) zalogowany/zalogowana na stałe.

Kiedy kliknie Pan(i) na zamieszczony filmik, aby go odtworzyć, tryb podwyższonej ochrony prywatności oznacza, że YouTube zapisuje na Pana/Pani komputerze tylko cookies niezawierające danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookies te można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki i rozszerzeniach. YouTube ustawia sesyjny plik cookie, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Więcej informacji na temat zamieszczonych filmów YouTube można znaleźć na stronie informacyjnej YouTube pod adresem: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de


8.4 Co dzieje się z linkami do stron zewnętrznych?

Kliknięcie na link do zewnętrznej strony spowoduje przekierowanie Pana/Pani na stronę znajdującą się poza portalem karier DB. Deutsche Bahn AG nie przyjmuje odpowiedzialności za treści, usługi i produkty ani za ochronę danych i bezpieczeństwo zapewniane przez takie strony.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan(i) prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji na temat danych, które są przechowywane na Pana/Pani temat. Ma Pan(i) także prawo zażądać sprostowania niepoprawnych danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, w tym uzupełnienia niekompletnych danych, w razie konieczności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Ponadto ma Pan(i) w stosownych przypadkach prawo do usunięcia danych osobowych przechowywanych na Pana/Pani temat. Jeżeli postanowienia ustawowe, np. w zakresie przechowywania, nie pozwalają na usunięcie, wówczas przetwarzanie zostanie ograniczone (tj. zablokowane), tak by dane były dostępne wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków ustawowych. Może Pan(i) także zażądać ograniczenia (zablokowania) przetwarzania Pana/Pani danych. W zakresie danych osobowych, które nam Pan(i) udostępnił(a) i które są przez nas przetwarzane z wykorzystaniem procedur zautomatyzowanych w oparciu o zgodę lub ustalenia umowne, ma Pan(i) prawo zażądać, by dane te zostały przekazane Panu/Pani lub, w stosownych przypadkach, stronie trzeciej przez Pana/Panią wskazanej. Może Pan(i) zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Pana/Pani szczególnej sytuacji, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o nadrzędny uzasadniony interes lub jest niezbędne do wypełnienia obowiązku publicznego. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w oparciu o zgodę, ma Pan(i) prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Ma Pan(i) również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organ nadzorczy właściwy do wniesienia skargi dla DB Cargo Polska S.A. to: Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych

Aby skorzystać ze swoich praw osoby, której dane dotyczą, musi Pan(i) wysłać pismo pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do Talent Acquisition na adres wskazany w pkt. 1. „Kto odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych?”

Proszę także napisać na powyższy adres, jeżeli chce Pan(i) wycofać zgodę na alternatywne rozpatrzenie Pana/Pani podania pod kątem innych odpowiednich stanowisk w grupie lub w celu zapewnienia międzynarodowej widoczności Pana/Pani profilu/podania.

W przypadku napotkania problemów z aplikacją internetową prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce menu „Kontakt”.

Część C – Informacje techniczne

Ze względów technicznych podczas Pana/Pani wizyty na tej stronie muszą zostać zgromadzone i zapisane niektóre dane. Następujące dane są gromadzone bez jakichkolwiek działań po Pana/Pani stronie, po czym są zapisywane, a następnie usuwane po 10 dniach. Są to:

• adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie,

• data i godzina dostępu,

• nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskiwany jest dostęp,

• strona internetowa, z której nastąpił dostęp (URL strony przekierowującej),

• stosowana przeglądarka, a w niektórych przypadkach także system operacyjny Pana/Pani komputera.


1. W jaki sposób przesyłane są Twoje dane osobowe?

Serwery internetowe naszego dostawcy usług spełniają aktualne normy bezpieczeństwa, a tym samym chronią przed utratą Twoich danych osobowych, ich niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem do nich, ujawnieniem ich, zmianą czy usunięciem. Przesyłanie Twoich danych osobowych na serwery jest wykonywane zgodnie z normami bezpieczeństwa metody TLS i przy wykorzystaniu nowoczesnego szyfrowania.

2. Co oznacza dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

Jak najlepsza ochrona Twoich danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony danych osobowych i w oparciu o najnowocześniejszą technologię (np. skanery antywirusowe, zapory sieciowe) jest dla nas bardzo ważna. Niestety nie można wykluczyć możliwości nadużyć. Dlatego też zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa przekazywanych nam dokumentów, które są dla Ciebie ważne.

2.1 Jak stosuje się cookies?

Poniżej przedstawiono informację na temat sposobu stosowania cookies na naszych stronach.

Korzystanie z portalu karier i systemu składania podań jest ogólnie możliwe bez stosowania cookies, które nie są niezbędne z perspektywy funkcji technicznych. Oznacza to, że może Pan(i) uniemożliwić przeglądarce monitorowanie realizowane przez cookies (mechanizm Do Not Track, wykazy domen Tracking Protection Lists). Ponadto zalecamy regularne sprawdzanie zapisanych cookies pod kątem tego, czy ich sobie wyraźnie nie życzymy.

Zwracamy uwagę, że usuwając wszystkie cookies, usuwa Pan(i) także wszelkie cookies dotyczące rezygnacji, co oznacza konieczność ponownej rezygnacji

Cookies obowiązkowe przy korzystaniu ze strony:

Cookies sesyjnych nie można wyłączyć, ponieważ są niezbędne do korzystania ze strony.

Pliki „PHPSESSID cookie” i „ScustomPortal-[...] cookie” są stosowane przez platformę na protokołach bezstanowych jako kryteria identyfikacyjne rozpoznające kilka powiązanych żądań klienta i przypisujące je do jednej sesji. W takich cookies występuje długi identyfikator alfanumeryczny, który także jest przechowywany na naszym serwerze. Jeżeli te dwa identyfikatory są identyczne, klient może wysyłać zapytanie na serwer. Sesja i plik cookie są usuwane z chwilą zamknięcia strony.


Cookies, które nie są niezbędne do korzystania ze strony to m.in. cookies Google Analytics. Zob. pkt. 3.

3. Korzystanie z Adobe Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irlandia) ("Adobe"), w celu analizowania i okresowego ulepszania korzystania z tej witryny. Gromadzone przez nas statystyki umożliwiają nam ulepszanie naszych usług i czynienie ich bardziej interesującymi dla Państwa jako użytkowników. Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie o czasie trwania 24 miesięcy, które są przechowywane na komputerze użytkownika, aby umożliwić nam analizę korzystania z witryny przez użytkownika.
Informacje generowane przez plik cookie są przekazywane na serwer Adobe w USA i tam przechowywane. Ponieważ w tej witrynie aktywna jest technika anonimizacji adresu IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony. Adobe wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, sporządzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. W ten sposób możemy sprawdzić, jak często które sekcje i teksty na naszych stronach są czytane i wykorzystywane oraz czy wygląd naszej strony ma wpływ na zakres korzystania z niej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Wpisy dokonywane w polach formularza podczas procesu aplikacji nie są oceniane za pomocą Adobe Analytics.
Adobe przekazuje nam te informacje wyłącznie jako dane zbiorcze, które przedstawiają ogólny sposób korzystania z witryny. Informacje otrzymywane przez nas od Adobe nie są spersonalizowane ani nie można ich powiązać z konkretną osobą.
Podstawą prawną korzystania z Adobe Analytics jest Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) RODO.
W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tworzenia opisanych powyżej profili użytkowników. Można to zrobić na kilka sposobów:
1.) Jedną z możliwości sprzeciwu wobec analizy internetowej przez Adobe Analytics jest ustawienie pliku cookie opt-out, który instruuje Adobe, aby nie przechowywał ani nie wykorzystywał danych Użytkownika do celów analizy internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku tego rozwiązania analiza sieciowa nie będzie przeprowadzana tak długo, jak długo plik cookie opt-out będzie przechowywany przez przeglądarkę. Jeśli chcesz ustawić plik cookie opt-out już teraz, kliknij tutaj: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
2.) Możesz również zapobiec przechowywaniu plików cookies wykorzystywanych do tworzenia profilu poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki.
Uwaga: jeśli usuniesz pliki cookie na swoim urządzeniu, plik cookie opt-out również zostanie usunięty, więc musisz ponownie wykonać swój sprzeciw.

4. Czy witryny są dostępne przez cały czas?

Deutsche Bahn nie gwarantuje nieustannej dostępności witryn. Podejmujemy uzasadnione działania, aby zapobiegać usterkom i szybko je naprawiać.

5. Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik, który zwykle składa się z liter i cyfr. Pliki cookie nie uszkadzają Twojego urządzenia i nie zawierają wirusów. Plik jest umieszczony na Twoim komputerze, tablecie, smartfonie lub na innym urządzeniu, którego używasz do odwiedzenia naszej witryny. Właściciele witryn często wykorzystują pliki cookie do zapewnienia wydajnego działania ich witryn i do uzyskiwania danych statystycznych.

Informacje dodatkowe

* Do Deutsche Bahn należą wszystkie spółki zależne Deutsche Bahn AG.
** Ze względu na przejrzystość tekstu nie stosuje się zarówno formy męskiej jak i żeńskiej.  Jednak wszystkie opisy dotyczą osób obu płci.