Privacy Policies Poland

Privacy Policies Poland

M91_DBF3243_39l

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny. Cieszymy się, że jesteś zainteresowany przedsiębiorstwem Deutsche Bahn (AG)* jako potencjalnym pracodawcą. Ochrona danych osobowych kandydatów**, pracowników i wszelkich osób trzecich związanych z nami ma dla nas szczególną wagę.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Deutsche Bahn przestrzega odpowiednich przepisów ustawowych o prywatności i ochronie danych obowiązujących w danym państwie oraz naszych wewnętrznych przepisów o ochronie prywatności.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób Deutsche Bahn postępuje z danymi osobowymi zgromadzonymi przez swoje witryny z ofertami pracy lub przekazanymi przez kandydata za pośrednictwem podania o pracę online, oraz wyjaśnia sposób przetwarzania tych danych w trakcie procesu rekrutacji.

Aby zapewnić lepszą czytelność, niniejsza polityka prywatności została podzielona na trzy części. Część A zawiera ogólne informacje dotyczące wszystkich podmiotów zależnych Deutsche Bahn, które wykorzystują te witryny w procesach rekrutacyjnych. Informacje odnoszące się do poszczególnych krajów i podmiotów zależnych, dotyczące ochrony prywatności, przedstawiono w części B. Część C zawiera dalsze spostrzeżenia na temat informacji technicznych.

Część A – Informacje ogólne

1. Jaki jest cel gromadzenia danych osobowych?

Deutsche Bahn potrzebuje Twoich danych osobowych, aby przetworzyć Twoje podanie o pracę. Dane przekazane nam wraz z podaniem będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby wyboru kandydata. Na potrzeby przetworzenia Twojego podania wykorzystamy jedynie informacje przekazane nam bezpośrednio. Mogą one obejmować informacje podane przez Ciebie w innych serwisach rekrutacyjnych i witrynach z ofertami pracy.

Ponadto naszym celem jest maksymalne ułatwienie Ci procesu rekrutacji. Uwzględniamy Twoja kandydaturę w odniesieniu do innych stanowisk w naszych podmiotach zależnych. W takim przypadku, jeżeli Twój profil będzie pasować, możemy skontaktować się z Tobą i zaprosić Cię do ubiegania się o inne stanowisko. Zdecydujesz wtedy, czy Cię to interesuje. To samo dotyczy każdego przesłanego przez Ciebie listu motywacyjnego.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Rejestrujemy Twoje dane osobowe, które są istotne dla procesu rekrutacji lub które podajesz nam podczas tego procesu (między innymi nazwisko, imię, adres, adres e-mail, stanowisko, o jakie się ubiegasz, oraz informacje z podania). Aby mieć możliwość dokładnego rozpatrzenia Twojego podania, możemy również potrzebować informacji na temat Twoich poprzednich stanowisk lub innych podobnych informacji.
W przypadku listu motywacyjnego, który nie odnosi się do konkretnego stanowiska, pytamy również o Twoje zainteresowania (np. dotyczące lokalizacji lub interesujących Cię grup stanowisk), aby rozważyć Twoją kandydaturę na inne odpowiednie stanowiska.

W przypadku podania online wpisujesz dane osobowe w formularzach online i przesyłasz odpowiednie dokumenty. W przypadku innych kanałów składania podań rejestrujemy odpowiednie informacje z Twojego podania i przechowujemy Twoje dokumenty dołączone do podania.

3. Kto przetwarza informacje z Twojego podania?

Z uwagi na strukturę organizacyjną Deutsche Bahn i w zależności od wybranej metody składania podania o pracę, może być ono przetwarzane przez różne działy.
W każdym przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez jednostkę odpowiedzialną za rekrutację, oraz, w razie potrzeby, przez usługodawców, którzy są zobowiązani umownie i prawnie do przestrzegania obowiązujących przepisów polityki prywatności.

4. Kto jest informowany o Twoim podaniu?

Twoje dane osobowe są traktowane ściśle poufnie i będą przekazywane wyłącznie kompetentnym osobom zaangażowanym w proces rekrutacji oraz podwykonawcom, którzy mogą zapewniać niezbędne usługi w trakcie procesu selekcji (np. dostawcom testów online). Więcej informacji na temat podwykonawców na poziomie kraju i podmiotu zależnego można znaleźć w części B.


Jeśli Twoja kandydatura będzie rozważana, gromadzenie i późniejsze wykorzystanie lub ujawnienie Twoich danych będzie ograniczone do powszechnie akceptowanych celów związanych z zatrudnieniem, na zasadzie ścisłej potrzeby. Dotyczy to również informacji ujawnionych zewnętrznym usługodawcom na potrzeby kontroli i weryfikacji przed zatrudnieniem, a także ujawnionych w związku z wymaganiami prawnymi.

Jeśli składasz podanie o pracę online, prosimy o określenie, w jakim zakresie wolno nam udostępniać Twoje dane osobowe:


• Jeśli wybierzesz opcję „w kraju”, Twój profil będzie widoczny dla Pracowników odpowiedzialnych za rekrutację w granicach kraju, w którym znajduje się stanowisko lub który został wskazany w liście motywacyjnym.


• Jeśli wybierzesz opcję „międzynarodowo”, Twój profil będzie widoczny dla Pracowników odpowiedzialnych za rekrutację, niezależnie od tego, w jakim kraju się znajdują. Oznacza to, że wszyscy pracownicy spółek z Grupy DB, którzy używają niniejszej platformy w celach rekrutacji, w tym, jeśli dotyczy, pracownicy odpowiednich podmiotów przetwarzających dane, mają dostęp do Twojego podania/profilu. Aby dowiedzieć się, jakich spółek z Grupy DB to dotyczy, zapoznaj się z przeglądem załączonych lokalnych polityk prywatności (patrz Część B). W obrębie Grupy DB obowiązują jednolite minimalne normy postępowania z danymi osobowymi, oparte na naszej Globalnej polityce prywatności. W szczególności niedopuszczalne jest używanie Twojego podania/profilu w celach innych niż proces rekrutacji, jak to opisano w naszej Polityce prywatności. Niemniej proszę pamiętać, że, z uwagi na różne obowiązujące lokalnie przepisy o ochronie danych osobowych, w różnych krajach obowiązują różne poziomy ochrony danych osobowych.
Jeśli podanie zostało przez Ciebie złożone za pomocą jakiegokolwiek innego kanału niż złożenie go online, Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w kraju, w którym znajduje się stanowisko.
Możesz zmienić decyzję co do widoczności podania w dowolnej chwili, na przykład możesz wycofać swoją decyzję, by podanie było widoczne międzynarodowo. Jeśli chcesz to zrobić, odpowiedni adres e-mail znajdziesz w części B, w sekcji dotyczącej konkretnego kraju i podmiotu zależnego.

5. Jak można zmienić swoje dane osobowe?

Jeśli podanie zostało przez Ciebie złożone online, możesz w dowolnej chwili przejść do swojego profilu i zaktualizować go lub swoje dane w witrynie z ogłoszeniami rekrutacyjnymi. Dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i dodawanych dokumentów. Ponadto możesz wycofać podanie o pracę na danym stanowisku za pośrednictwem swojego profilu.
Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twój profil i/lub niektóre lub wszystkie Twoje podania ze skutkiem natychmiastowym, w części B znajdź odpowiedni adres e-mail, na który należy wysłać prośbę o usunięcie. W takim przypadku również poinformujemy wszelkich podwykonawców (np. zapewniających testy online), którzy mogli otrzymać Twoje dane osobowe, i poprosimy ich o natychmiastowe usunięcie Twoich danych osobowych.

6. Kiedy dane osobowe są usuwane?

Z uwagi na różne zasady dotyczące usuwania, wynikające z różnorodnych obowiązujących lokalnie przepisów o ochronie danych osobowych, proszę zapoznać się z odpowiednim akapitem w części B, aby uzyskać więcej informacji. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak będzie to konieczne.

7. Masz pytania na temat ochrony danych?

Wszelkie pytania lub sugestie na temat ochrony danych prosimy kierować do naszych ekspertów ds. ochrony danych w odpowiednim kraju i podmiocie zależnym wskazanym w części B.

Część B – Dodatkowe informacje odnoszące się do danego kraju i podmiotu zależnego.

Grupa Arriva („My”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Świadczymy nasze usługi w ramach Grupy Deutsche Bahn (AG).

Niniejsze informacje stanowią dodatkową podstawę, na jakiej dane osobowe, które od Ciebie pobieramy lub które nam podajesz, będą przez nas przetwarzane zgodnie z prawem lokalnym.  Uważnie się z nimi zapoznaj, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i tego, jak będziemy się z nimi obchodzić, wykraczające poza ogólne praktyki opisane w części A i C. Odwiedzając https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/SearchJobs lub podając nam informacje w okolicznościach opisanych w części A, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce.

Na potrzeby prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych, administratorem danych jest  Arriva RP Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń


1. Wrażliwe dane osobowe.

Może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe, jakie nam przekażesz w ramach procesu rekrutacji. Będziemy to robić jedynie za Twoją zgodą. Nie gromadzimy rutynowo wrażliwych lub specjalnych kategorii danych. W przypadku wystąpienia danych wrażliwych będą one na bieżąco usuwane.

2. Jak przetwarzamy dane osobowe i jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania?

Wyżej opisane gromadzenie danych osobowych jest zwykle obowiązkowe, a jeśli nie podasz wymaganych danych osobowych, nie będziemy w stanie zapewniać Ci informacji, produktów ani usług.  W przypadkach, gdy gromadzenie danych osobowych nie jest obowiązkowe, poinformujemy Cię o tym przed ich zarejestrowaniem. Poinformujemy również o konsekwencjach niepodania odpowiednich danych osobowych.

Nasza podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania wyżej opisanych danych osobowych będzie zależeć od rodzaju tych danych oraz od konkretnego kontekstu ich gromadzenia. 

Jednakże co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:

  • będziemy mieć na to Twoją zgodę;
  • przetwarzanie będzie konieczne do wykonania naszej umowy z Tobą; lub
  • przetwarzanie będzie leżeć w naszym uzasadnionym interesie lub w interesie strony trzeciej, a spełnienie tego interesu nie będzie naruszać interesu ochrony danych ani podstawowych praw i wolności; oraz gdy
  • będziemy prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. Informacje podane przez Ciebie.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Ustalenie, czy dane osoby mają prawo do pracy w Polsce

Przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić obowiązek prawny.

Sprawdzenie umiejętności i historii zatrudnienia pracownika w odniesieniu do konkretnego stanowiska

Zgoda wyrażona przez Ciebie.

Możliwość komunikacji z kandydatem w trakcie procesu (adres e-mail i numer telefonu komórkowego, adres)

Zgoda wyrażona przez Ciebie.

Wykorzystanie danych kandydata do utworzenia dokumentacji ofertowej i do utworzenia wstępnego wpisu w systemie Workday

Konieczne do realizacji umowy z Tobą albo do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy.

Umożliwienie kierownikom ds. rekrutacji i rekruterom znalezienie odpowiednich kandydatów na stanowiska w oparciu o specyfikację lub ogólne podanie (wyszukiwanie talentów) – może mieć to zasięg międzynarodowy i obejmujący całą Grupę DB.

Zgoda wyrażona przez Ciebie.

Gromadzenie danych o równych szansach i raportowanie ich w obrębie całego systemu rekrutacji. Ponadto zachowanie danych po upływie 6 miesięcy dla celów szkolenia (nieprzypisane do danej osoby po upływie 6 miesięcy).

Zgoda wyrażona przez Ciebie.

Umożliwienie kandydatom przeglądania stanowisk i ubieganie się o nie w obrębie całej Grupy DB.

Zgoda wyrażona przez Ciebie.


4. Udostępnianie Twoich danych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności:

  • Usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu (na przykład dostawcy usług IT, tacy jak Microsoft i Cherwell, dostawcy usług komunikacyjnych i dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google)
  • Firmy Workday i Avature, które dostarczają nasze aplikacje HR i aplikacje do rekrutacji
  • Deutsche Bahn AG i inne spółki w Grupie Arriva, które przetwarzają dane osobowe w związku z wszelkimi umowami wewnątrzgrupowymi.

5. Zachowanie danych

(Suplement do Części A pkt. 6)


W kontekście podania internetowego na konkretne stanowisko lub o udział w wydarzeniu rekrutacyjnym oraz przy przekazywania danych do puli talentów DB można samodzielnie usunąć dane wraz z załącznikami (np. CV) w dowolnym momencie. Może Pan(i) także zwrócić się do nas o usunięcie Pana/Pani danych. Jeżeli żąda Pan(i) natychmiastowego usunięcia profilu kandydata, prosimy napisać na adres podany w pkt. 1.

W przypadku gdy Pan(i) wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to Nasz standardowy termin usuwania danych po zakończeniu procesu rekrutacji / wydarzenia rekrutacyjnego to 12 miesięcy. W pozostałych przypadkach dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji / wydarzenia rekrutacyjnego w którym Pan(i) uczestniczył(a).

Jeżeli przekazał(a) Pan(i) swój profil i swoje CV do puli talentów DB w ramach funkcji „Bądźmy w kontakcie”, skontaktujemy się z Panem/Panią w ciągu 2 miesięcy w sytuacji, gdy Pana/Pani profil nie był aktualizowany na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w celu potwierdzenia przechowywania Pana/Pani danych. Jeżeli nie skontaktuje się Pan(i) z nami, po upływie nie więcej niż 18 miesięcy braku aktywności, nastąpi pełne usunięcie Pana/Pani danych, po uprzednim przypomnieniu.

6. Twoje prawa do ochrony danych

Przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

  • Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub poprosić o ich usunięcie, możesz to zrobić w dowolnej chwili, kontaktując się z nami pod adresem iodo@arriva.pl
  • Ponadto możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie ich przetwarzania lub poprosić o możliwość ich przenoszenia. Z praw tych możesz skorzystać również, kontaktując się z nami pod adresem iodo@arriva.pl
  • Jeśli gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę.  Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkiego przetwarzania danych, do jakiego doszło przed jej wycofaniem, oraz nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane w oparciu o zgodne z prawem podstawy inne niż Twoja zgoda.

Odpowiadamy na wszystkie prośby składane przez osoby chcące skorzystać z prawa do ochrony swoich danych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.

7. Międzynarodowe przesyłanie danych

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów innych niż ten, którego jesteś mieszkańcem, oraz mogą być tam przetwarzane.  W krajach tych mogą obowiązywać przepisy ochrony danych inne niż przepisy obowiązujące w Twoim kraju.

W szczególności możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych mieszczących się w Hiszpanii, Niemczech i Holandii.  Oznacza to, że uzyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w tych krajach.  Jednak ustanowiliśmy odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z którymi Twoje dane osobowe pozostaną chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

8. Pytania na temat niniejszej Polityki prywatności

W razie pytań, uwag lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności lub z tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, prosimy o o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iodo@arriva.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Arriva RP Spółka z o.o.; 

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o

kod pocztowy: 87-100 Toruń  

ul. Dąbrowskiego 8/24; 

Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych spółki Arriva plc pod adresem data.protection@arriva.co.uk.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.  Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych państwach nieeuropejskich można znaleźć w witrynie Komisji Europejskiej pod następującym łączem): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Część C – Informacje techniczne

1. W jaki sposób przesyłane są Twoje dane osobowe?

Serwery internetowe naszego dostawcy usług spełniają aktualne normy bezpieczeństwa, a tym samym chronią przed utratą Twoich danych osobowych, ich niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem do nich, ujawnieniem ich, zmianą czy usunięciem. Przesyłanie Twoich danych osobowych na serwery jest wykonywane zgodnie z normami bezpieczeństwa metody TLS i przy wykorzystaniu nowoczesnego szyfrowania.

2. Co oznacza dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

Jak najlepsza ochrona Twoich danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony danych osobowych i w oparciu o najnowocześniejszą technologię (np. skanery antywirusowe, zapory sieciowe) jest dla nas bardzo ważna. Niestety nie można wykluczyć możliwości nadużyć. Dlatego też zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa przekazywanych nam dokumentów, które są dla Ciebie ważne.

3. Czy witryny są dostępne przez cały czas?

Deutsche Bahn nie gwarantuje nieustannej dostępności witryn. Podejmujemy uzasadnione działania, aby zapobiegać usterkom i szybko je naprawiać.

4. Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik, który zwykle składa się z liter i cyfr. Pliki cookie nie uszkadzają Twojego urządzenia i nie zawierają wirusów. Plik jest umieszczony na Twoim komputerze, tablecie, smartfonie lub na innym urządzeniu, którego używasz do odwiedzenia naszej witryny. Właściciele witryn często wykorzystują pliki cookie do zapewnienia wydajnego działania ich witryn i do uzyskiwania danych statystycznych.

5. Jak pliki cookie są wykorzystywane w naszych witrynach?

Z jednej strony używamy plików cookie, które są aktywne od początku Twojej wizyty w naszej witrynie do końca danej sesji przeglądarki. Te pliki cookie są anulowane i usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Takie pliki cookie często są nazywane „plikami cookie sesji”
Portale nie wykorzystują trwałych plików cookie.

6. Pliki cookie sesji

Pliki cookie sesji nie mogą być wyłączone, ponieważ są niezbędne do użytkowania niniejszej witryny.
„Pliki cookie PHPSESSID” i „Pliki cookie ScustomPortal-[...]” są wykorzystywane przez platformę przy protokołach bezstanowych jako kryteria identyfikacji, w celu rozpoznania kilku powiązanych zadań klienta i do przypisania ich do jednej sesji. W tych plikach cookie znajduje się długi alfanumeryczny numer identyfikacyjny, który jest również przechowywany na serwerze. Jeśli oba numery identyfikacyjne pasują do siebie, klient może wysłać żądanie do serwera. Sesja i plik cookie zostają zniszczone zaraz po zamknięciu strony.

7. Pliki cookie Google Analytics

Niniejsza witryna używa Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwala na analizę Twojego korzystania z naszej witryny. Informacje dotyczące Twojego korzystania z witryny, utworzone przez ten plik cookie, zostają wysłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.
W niniejszej witrynie uruchomiona jest anonimizacja IP, czyli Twój adres IP jest skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora niniejszej witryny do oceny wykorzystania witryny przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie i w celu zapewnienia operatorowi witryny dalszych usług, które są związane z użytkowaniem witryny i internetu. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w związku z Google Analytics nie jest łączony z innymi informacjami od Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wyłączając przełącznik. Miej jednak na uwadze, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszych witryn w pełnym zakresie.

8. Filmy w serwisie YouTube

W naszej witrynie są osadzone filmy, które można zapisać w serwisie YouTube. Deutsche Bahn zapewnia jedynie połączenie z serwisem YouTube. YouTube to usługa firmy Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dla wszystkich filmów z serwisu YouTube znajdujących się w witrynie z ogłoszeniami rekrutacyjnymi aktywny jest tak zwany „tryb prywatności” zapewniany przez YouTube. Dzięki temu serwis YouTube nie zapisuje na Twoim komputerze żadnych plików cookie z danymi osobowymi. Kiedy tylko włączysz kliknięciem osadzony film, Twój adres IP zostanie przekazany do YouTube. Z uwagi na tryb prywatności, YouTube zapisuje na Twoim komputerze jedynie pliki cookie, które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację. Tych plików cookie można uniknąć, stosując odpowiednie ustawienia przeglądarki i rozszerzenia. Więcej informacji na temat osadzania filmów z serwisu YouTube można znaleźć na stronie informacyjnej serwisu YouTube.

9. A co z witrynami i usługami stron trzecich?

Witryny z ogłoszeniami rekrutacyjnymi Deutsche Bahn mogą teraz lub w przyszłości zawierać łącza do innych witryn. Nie jesteśmy i nie możemy być odpowiedzialni za zasady ochrony prywatności ani za treść witryn, które nie są naszą własnością lub nie są przez nas kontrolowane. Nie licząc sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności, nie udostępniamy żadnych Twoich danych osobowych żadnym witrynom, do których łącza zawiera Web Properties, chociaż możemy udostępniać tym i innym stronom trzecim informacje zagregowane, nieumożliwiające identyfikacji. Zasady ochrony prywatności i prawa z nich wynikające przysługujące w innych witrynach należy sprawdzić bezpośrednio w nich.

Informacje dodatkowe:

* Do Deutsche Bahn należą wszystkie spółki zależne Deutsche Bahn AG.
** W celu zapewnienia bardziej czytelnej formy rezygnuje się z jednoczesnego używania rodzaju męskiego i żeńskiego. Jednak wszelkie opisy dotyczą obu płci.