Privacy Policies Netherlands

Privacy Policies Netherlands

M91_DBF3243_39l

Privacybeleid

Fijn dat je onze website bezoekt. We zijn blij dat je geïnteresseerd bent om voor Deutsche Bahn (AG)* te komen werken. Wij vinden het beschermen van persoonsgegevens van sollicitanten**, medewerkers en alle derde partijen die met ons zijn verbonden zijn ontzettend belangrijk.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Deutsche Bahn rekening met zowel de wet- en regelgeving als ook met onze interne privacyregels.

Deze privacyverklaring verschaft informatie over hoe Deutsche Bahn omgaat met persoonsgegevens die zijn verzameld via de webpagina's van de vacaturebank van Deutsche Bahn of die je op een andere manier tijdens je sollicitatie aan Deutsche Bahn verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe er in de loop van je sollicitatieprocedure met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor de duidelijkheid is deze privacyverklaring onderverdeeld in drie onderdelen: In het eerste onderdeel A staat algemene informatie die relevant is voor alle dochterondernemingen van Deutsche Bahn die deze webpagina's gebruiken voor hun sollicitatieprocedures. Specifieke informatie over het land en dochterondernemingen met betrekking tot privacy wordt in onderdeel B toegelicht. Onderdeel C geeft je meer inzicht in technisch relevante informatie.

Onderdeel A - Algemene informatie

1. Waarvoor worden persoonsgegevens verzameld?

Deutsche Bahn heeft jouw persoonsgegevens nodig om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. De gegevens die je ons hebt verstrekt bij je sollicitatie worden alleen gebruikt en verwerkt voor de selectieprocedure. Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, gebruiken we alleen de informatie die jij ons hebt verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je op de carrieresite of in vacaturebanken hebt opgeslagen.

Daarnaast proberen we de sollicitatieprocedure zo eenvoudig mogelijk te maken. We kunnen je sollicitatie ook gebruiken voor eventuele andere functies binnen onze dochterondernemingen. In zo'n geval nemen we contact met je op en vragen we je of je op een andere functie wilt solliciteren, als je profiel daarbij past. Je kunt dan zelf beslissen of je wilt solliciteren. Dit geldt ook voor eventuele open sollicitaties die je ons hebt gestuurd.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We registreren de persoonsgegevens die relevant zijn voor de selectieprocedure of die je ons hebt verstrekt tijdens je sollicitatieprocedure (waaronder, maar niet beperkt tot, achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, de functie waarop je solliciteert en informatie over je sollicitatie). Om je sollicitatie goed in behandeling te kunnen nemen, hebben we mogelijk ook gegevens nodig over je vorige banen en andere soortgelijke informatie.


Als je een open sollicitatie stuurt, die niet direct betrekking heeft op een concrete functie, vragen we ook naar je interesses (bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie of de functie waarin je zou willen werken), om te kijken of je misschien in aanmerking komt voor een andere passende baan.

Als je online solliciteert, gebruik je de online formulieren om je persoonsgegevens in te vullen en upload je de relevante documenten. Als je op een andere manier solliciteert, registreren wij de relevante informatie van je sollicitatie en slaan je sollicitatiedocumenten op.

3. Wie verwerkt de informatie van je sollicitatie?

Vanwege de organisatiestructuur van Deutsche Bahn en afhankelijk van de manier waarop je wilt solliciteren, kan je sollicitatie door verschillende afdelingen worden verwerkt.
In alle gevallen worden je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de afdeling Recruitment en, indien nodig, door dienstverleners die contractueel gebonden en wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke privacyregels.

4. Wie wordt er op de hoogte gebracht van je sollicitatie?

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen verstrekt aan de bevoegde personen die betrokken zijn bij het wervingsproces en eventueel aan leveranciers van ondersteunende diensten voor het selectieproces (zoals leveranciers van online testen). Raadpleeg onderdeel B voor meer informatie over leveranciers in een bepaald land of van een bepaalde dochteronderneming. Als je in aanmerking komt voor een bepaalde functie, blijft het verzamelde en daaropvolgende gebruik of de openbaarmaking van je gegevens beperkt tot algemeen geaccepteerde, werkgerelateerde doeleinden en alleen voor personen die op de hoogte moeten zijn van de informatie. Dit is ook van toepassing voor alle informatie die aan derde partijen wordt verstrekt ten behoeve van de benodigde controle en verificatie voorafgaand aan de indiensttreding en eventuele wettelijke eisen.

Als je online solliciteert, vragen we je aan te geven in welke mate we je persoonsgegevens mogen delen:


• Als je "nationaal" selecteert, is je profiel zichtbaar voor Recruiters in het land waarin de functie openstaat of in het land dat je bij een open sollicitatie hebt geselecteerd als land waarin je zou willen werken.
• Als je "internationaal" selecteert, is je profiel zichtbaar voor alle Recruiters, ongeacht het land. Dit betekent dat alle de Recruiters van alle bedrijven van de DB-groep die dit platform gebruiken voor wervingsdoeleinden, waaronder, indien van toepassing, medewerkers van hun respectievelijke gegevensverwerkers, toegang hebben tot je sollicitatie of je profiel. Je kunt nakijken bij welke bedrijven van de DB-groep dit daadwerkelijk van toepassing is in het overzicht van het bijgevoegde lokale privacybeleid (zie onderdeel B). Binnen de DB-groep geldt ons wereldwijde privacybeleid. Zo is het verboden om je sollicitatie of profiel voor andere doeleinden te gebruiken dan voor onze sollicitatieprocedures. Houd er echter rekening mee dat, als gevolg van de verschillende lokaal geldende voorschriften voor gegevensbescherming, de mate van bescherming door de respectievelijke privacywetgeving in de verschillende landen kan verschillen.
 

Als je anders hebt gesolliciteerd, worden je persoonsgegevens alleen gedeeld in het land waar de functie openstaat. Je kunt op elk gewenst moment besluiten dat je de zichtbaarheid van je sollicitatie wilt veranderen.

5. Hoe kun je je persoonsgegevens wijzigen?

Als je online hebt gesolliciteerd, kun je je profiel en persoonlijke informatie te allen tijde openen en bijwerken in de vacaturebank, waaronder je persoonsgegevens en toegevoegde documenten. Bovendien is het mogelijk om via je profiel een sollicitatie voor een functie in te trekken.
Als je wilt dat wij je profiel met jouw sollicitatie(s) met onmiddellijke ingang verwijderen, raadpleeg dan onderdeel B voor het e-mailadres waar je je verzoek tot verwijderen naartoe kunt sturen. In dit geval zullen we ook alle derden (bijvoorbeeld van online testen) die mogelijk je persoonsgegevens hebben ontvangen, verzoeken je persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen.

6. Wanneer worden je persoonsgegevens verwijderd?

Voor meer informatie over de verschillende regels met betrekking tot verwijdering op basis van de diverse toepasselijke lokale gegevensbeschermingswetgeving, kun je het betreffende onderdeel B raadplegen. We slaan je persoonsgegevens niet langer op dan nodig is.

7. Heb je nog vragen over de privacy van persoonsgegevens?

Vragen en suggesties over het onderwerp privacy kun je sturen naar onze gegevensbeschermingsdeskundigen in het respectievelijke land en de dochteronderneming die in onderdeel B staan vermeld.

Onderdeel B - Aanvullende specifieke informatie Nederland en DB Cargo Nederland NV

DB Cargo Nederland hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van jouw privacy.

Deze informatie beschrijft de aanvullende basis waarop alle persoonsgegevens, die wij van je verzamelen of die je aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt zoals vereist door de lokale wet- en regelgeving. Lees het volgende aandachtig door om meer inzicht te krijgen in onze werkwijze en voorwaarden over persoonsgegevens en hoe wij hier, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden zoals beschreven in de onderdelen A en C, mee omgaan.

Als je naar https;//jobsdeuschebahngroup.careers/jobs/home gaat of jouw persoonlijke informatie verstrekt op de manier die wordt beschreven in onderdeel A, ga je akkoord met de voorwaarden die in dit beleid worden beschreven.

Voor de toepassing van de wetgeving inzake Bescherming persoonsgegevens is DB Cargo Nederland N.V., afdeling Human Resources, Moreelsepark 1, 3511 EP Utrecht de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 

1. Gevoelige persoonsgegevens.

Het kan voorkomen dat we gevoelige persoonsgegevens verwerken die je ons verstrekt als onderdeel van jouw sollicitatieprocedure. We doen dit alleen als jij hiervoor toestemming hebt gegeven.


2. Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grond voor een dergelijke verwerking?

Het hierboven beschreven verzamelen van persoonsgegevens is meestal verplicht en als dergelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we je de informatie en diensten niet leveren. Als het verzamelen van persoonsgegevens niet verplicht maar voor ons wel wenselijk is, zullen we je hierover voorafgaand aan het verzamelen informeren. We informeren je dan ook over de gevolgen als je de relevante persoonsgegevens niet verstrekt. De wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. 

Normaal gesproken verwerken we je persoonsgegevens echter alleen:

 • als we jouw toestemming hebben om dat te doen;
 • als het verwerken nodig is om onze overeenkomst met jou uit te voeren;
 • als het verwerken in ons legitieme belang, of dat van een derde partij, is en een dergelijk belang niet moet wijken voor jouw belangen met betrekking tot gegevensbescherming of jouw fundamentele rechten en vrijheden; of
 • als we een wettelijke verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.

3. Informatie die je ons hebt verstrekt.

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel van de verwerking

Wettelijke grond voor de verwerking

Vaststellen of iemand in in Nederland mag werken

De verwerking is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Screenen van de vaardigheden en achtergrond van een sollicitant (inclusief check van de Europese Sanctielijst) voor een specifieke functie

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

Communiceren met een sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure (e-mail en mobiele telefoon, adres)

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

Gegevens over een sollicitant die worden gebruikt om een aanbieding te maken en om indiensttredingsprocedure te starten in het HR IT Systeem.

De verwerking is nodig voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met jou om de indiensttreding in gang te zetten.

Om de betrokken managers en recruiters geschikte kandidaten te laten zoeken op basis van een specificatie of generieke toepassing (talentpooling) dit kan internationaal zijn of binnen de DB Cargo groep of binnen de hele DB-groep

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

Toegang tot alle vacatures binnen de DB-groep aan de sollicitant te verlenen

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

4. Je informatie delen

We mogen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieënontvangers voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring:

 • Externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken (zoals IT-dienstverleners, communicatiedienstverleners en analyticsaanbieders);
 • Workday en Avature, die onze HR- en wervingstoepassingen verzorgen;
 • Deutsche Bahn AG en andere bedrijven binnen de DB Cargo-groep die persoonsgegevens verwerken in het kader van eventuele overeenkomsten binnen de groep.
 • Indien je solliciteert bij DB cargo, willen wij jou meedelen dat wij, ter bestrijding van het terrorisme, jouw gegevens controleren volgens de desbetreffende EU-wetgeving en de huidige Amerikaanse regelgeving inzake sanctielijsten.

5. Het bewaren van gegevens

We zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we die persoonlijke informatie hebben verzameld, tenzij de wet vereist dat we deze langer bewaren. 

In de onderstaande tabel wordt uitgelegd hoelang bepaalde informatie wordt opgeslagen:


Persoonsgegevens bewaartermijn

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Niet geslaagde of ingetrokken sollicitaties

4 weken na de mededeling of ingetrokken sollicitatie

Geslaagde sollicitaties

6 jaar na beëindiging van het dienstverband

Profiel van de sollicitant

4 weken vanaf het verwijderen van de laatste sollicitatie of 12 maanden na jouw verzoek om jouw je profiel te bewaren


Profielen van sollicitanten worden automatisch verwijderd conform bovenstaande bewaartermijn. Een melding dat het profiel wordt verwijderd, wordt verzonden naar het bij DB Cargo bekende e-mailadres. Je kunt dan aangeven of je nog geïnteresseerd bent in dat jouw profiel wordt bewaard.

6. Jouw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot gegevensbescherming:

 • Als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of een verzoek wil doen je persoonlijke informatie te verwijderen, kun je dit te allen tijde doen door een e-mail te sturen naar privacydbcargonl@deutschebahn.com.
 • Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, je kunt verzoeken de verwerking van jouw persoonlijke informatie te beperken of een verzoek indienen tot overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Al deze rechten kun je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacydbcargonl@deutschebahn.com
 • Als wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt met jouw toestemming, kun je jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als je jouw toestemming intrekt, heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die we al hebben uitgevoerd voordat je jouw toestemming hebt ingetrokken. Het heeft ook geen invloed op de verwerking van jouw persoonlijke informatie die al heeft plaatsgevonden op basis van wettelijke grondslagen in plaats van jouw toestemming.


Op alle verzoeken die DB Cargo Nederland N.V. ontvangt van mensen die hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming willen uitoefenen, zal DB Cargo Nederland N.V. met inachtneming van de toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving reageren.

7. Het internationaal overdragen van informatie

Jouw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waarin je woont.  Het kan zijn dat in deze landen andere wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming geldt dan in jouw eigen land.

We maken vooral veel gebruik van externe dienstverleners in België en Duitsland.  Dit betekent dat de persoonsgegevens die DB Cargo Nederland N.V. over je heeft verzameld, ook verwerkt kunnen worden in deze landen. DB Cargo Nederland N.V. heeft passende maatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens altijd beschermd zijn in overeenstemming met deze privacyverklaring.

8. Vragen over deze privacyverklaring

Als je vragen of klachten hebt over deze privacyverklaring of met betrekking tot de manier waarop DB Cargo Nederland N.V. met je persoonsgegevens omgaat, kun je via e-mail contact opnemen via privacydbcargonl@deutschebahn.com of per reguliere post naar het volgende adres:

DB Cargo Nederland N.V.
t.a.v. afdeling HR
Postbus 2060
3500 GB Utrecht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het door ons verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens. Als je in de Europese Economische Ruimte woont, neem dan contact op met de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie via de volgende link): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Onderdeel C – Technische informatie

1. Hoe worden je persoonsgegevens doorgegeven?

De internetservers van onze provider voldoen aan de huidige beveiligingsnormen en beschermen daarom tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en verwijdering van je persoonsgegevens. De overdracht van je persoonsgegevens naar de servers gebeurt onder de beveiligingsnormen van de TLS-methode en met behulp van de modernste versleuteling.

2. Wat betekent beveiliging van persoonsgegevens voor ons?

Het is belangrijk voor ons dat we je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen in overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en volgens de moderne technieken die momenteel voorhanden zijn (bijvoorbeeld virusscanners, firewalls). Helaas kan misbruik niet worden uitgesloten. Om deze reden raden we aan beveiligingsback-ups te maken van documenten die je ons verstrekt en die belangrijk voor je zijn.

3. Zijn de websites op elk moment beschikbaar?

Deutsche Bahn garandeert niet dat de websites permanent beschikbaar zijn. We doen ons best om fouten te voorkomen en deze snel op te lossen.

4. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand, dat normaal gesproken bestaat uit letters en cijfers. Cookies brengen geen schade toe aan je apparaat en bevatten geen virussen. Het bestand wordt op je computer, tablet, smartphone of een ander apparaat geplaatst als je dit apparaat gebruikt voor je bezoek aan een website. Eigenaars van websites gebruiken vaak cookies voor de efficiënte functionaliteit van hun websites en voor statistische gegevens.

5. Hoe worden cookies op onze webpagina's gebruikt?

Als eerste gebruiken we cookies die actief zijn vanaf het moment dat je onze website bezoekt tot aan het einde van je browsersessie. Deze cookies worden geannuleerd en verwijderd wanneer je je internetbrowser sluit. Dergelijke cookies worden vaak "sessiecookies" genoemd.
Portalen maken geen gebruik van permanente cookies.

6. Sessiecookies

Sessiecookies kunnen niet worden uitgeschakeld, omdat ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze website.
Het "PHPSESSID-cookie" en het "ScustomPortal-[...]-cookie" worden door het platform gebruikt op zogenaamde statusloze protocollen, als identificatiecriteria om de verschillende verzoeken van een gebruiker mee te kunnen herkennen en ze aan één sessie toe te wijzen. In deze cookies is een lange alfanumerieke ID opgenomen, die ook op de server is opgeslagen. Als beide ID's overeenkomen, kan de klant een verzoek naar de server sturen. De sessie en de cookie worden vernietigd zodra de pagina wordt gesloten.

7. Gebruik van Adobe Analytics

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"), om het gebruik van deze website te analyseren en periodiek te verbeteren. De statistieken die we verzamelen stellen ons in staat om onze diensten te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Adobe Analytics maakt gebruik van cookies met een duur van 24 maanden die op uw computer worden opgeslagen om ons in staat te stellen uw gebruik van de website te analyseren.
De door de cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een Adobe-server in de VS en daar opgeslagen. Omdat op deze website een techniek voor het anonimiseren van uw IP-adres is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf ingekort. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten aan ons te leveren met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Op deze manier kunnen wij zien hoe vaak welke secties en teksten op onze pagina's worden gelezen en gebruikt en of de vormgeving van onze pagina's van invloed is op de mate van gebruik. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Inzendingen in formuliervelden tijdens het sollicitatieproces worden niet geëvalueerd met Adobe Analytics.
Adobe verstrekt ons deze informatie alleen als geaggregeerde gegevens die het algemene gebruik van de website weergeven. De informatie die wij van Adobe ontvangen is niet gepersonaliseerd en het is ook niet mogelijk om deze te koppelen aan een specifiek individu.
De wettelijke basis voor het gebruik van Adobe Analytics is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) AVG.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van de hierboven beschreven gebruikersprofielen. Dit kan op verschillende manieren:
1.) Een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen webanalyse door Adobe Analytics is het instellen van een opt-out-cookie die Adobe instrueert om uw gegevens niet op te slaan of te gebruiken voor webanalysedoeleinden. Houd er rekening mee dat bij deze oplossing de webanalyse alleen niet plaatsvindt zolang de opt-out-cookie door de browser wordt opgeslagen. Als u de opt-out-cookie nu wilt instellen, klik dan hier: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
2.) U kunt het opslaan van cookies voor het aanmaken van profielen ook voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen.
Let op: als u de cookies op uw apparaat verwijdert, wordt ook de afmeldingscookie verwijderd, zodat u uw bezwaar opnieuw moet uitoefenen.

8. YouTube - filmpjes

Op onze webpagina's zijn filmpjes geplaatst die kunnen worden opgeslagen op YouTube. Deutsche Bahn faciliteert alleen de verbinding met YouTube. YouTube is een dienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor alle YouTube-filmpjes in de vacaturebank is de zogenaamde "privacymodus" ingeschakeld, die wordt aangeboden door YouTube. Daarom slaat YouTube geen cookies met persoonsgegevens op je computer op. Zodra je de geplaatste filmpjes start door erop te klikken, wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube. Omdat de privacymodus is ingeschakeld, slaat YouTube alleen cookies op je computer op waar geen persoonlijk identificeerbare gegevens in opgenomen zijn. Deze cookies kunnen worden vermeden door gebruik te maken van de toepasselijke browserinstellingen en -verbeteringen. Meer informatie over het plaatsen van YouTube-filmpjes is te vinden op de informatiepagina van YouTube.

9. En hoe zit het met de websites en diensten van andere derde partijen?

Op de webpagina's van de vacaturebank van Deutsche Bahn kunnen nu of later links staan naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van een website die niet ons eigendom is of door ons beheerd wordt. Anders dan zoals beschreven in deze privacyverklaring delen we je persoonsgegevens niet met websites waarnaar het portal doorverwijst. Wel delen we mogelijk geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare informatie met die andere derde partijen. Raadpleeg de betreffende websites voor hun privacybeleid en de rechten die je daaronder hebt.

Aanvullende informatie

* Bij Deutsche Bahn horen alle dochterondernemingen van Deutsche Bahn AG.
** Ter bevordering van de leesbaarheid wordt het gelijktijdige gebruik van de mannelijke en vrouwelijke vorm achterwege gelaten. Alle beschrijvingen zijn echter van toepassing op beide geslachten.