Privacy Policies Netherlands

Privacy Policy Netherlands

M91_DBF3243_39l

Privacybeleid

Fijn dat je onze website bezoekt. We zijn blij dat je geïnteresseerd bent om voor Deutsche Bahn (AG)* te komen werken. Wij vinden het beschermen van persoonsgegevens van sollicitanten**, medewerkers en alle derde partijen die met ons zijn verbonden zijn ontzettend belangrijk.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Deutsche Bahn rekening met de relevante wettelijke bepalingen inzake privacy en gegevensbeveiliging die van toepassing zijn in de betreffende landen en met onze interne privacyregels.

Deze privacyverklaring verschaft informatie over hoe Deutsche Bahn omgaat met persoonsgegevens die zijn verzameld via de webpagina's van de vacaturebank van Deutsche Bahn of die je op een andere manier tijdens je sollicitatie aan Deutsche Bahn verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe er in de loop van je sollicitatieprocedure met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor de duidelijkheid is deze privacyverklaring onderverdeeld in drie onderdelen: In het eerste onderdeel A staat algemene informatie die relevant is voor alle dochterondernemingen van Deutsche Bahn die deze webpagina's gebruiken voor hun sollicitatieprocedures. Specifieke informatie over het land en dochterondernemingen met betrekking tot privacy wordt in onderdeel B toegelicht. Onderdeel C geeft je meer inzicht in technisch relevante informatie.
 

Onderdeel A - Algemene informatie

1. Waarvoor worden persoonsgegevens verzameld?

Deutsche Bahn heeft jouw persoonsgegevens nodig om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. De gegevens die je ons hebt verstrekt bij je sollicitatie worden alleen gebruikt en verwerkt voor de selectie van sollicitanten. Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, gebruiken we alleen de informatie die je ons direct hebt verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je op online loopbaannetwerksites of in vacaturebanken hebt opgeslagen.

Daarnaast proberen we de sollicitatieprocedure zo eenvoudig mogelijk te maken. We kunnen je sollicitatie ook gebruiken voor eventuele andere functies binnen onze dochterondernemingen. In zo'n geval nemen we contact met je op en vragen we je op een andere functie te solliciteren, als je profiel daarbij past. Je kunt dan zelf beslissen of je wilt solliciteren. Dit geldt ook voor eventuele open sollicitaties die je ons gestuurd hebt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We registreren de persoonsgegevens die relevant zijn voor of die je ons verstrekt tijdens je sollicitatieprocedure (waaronder, maar niet beperkt tot, achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, de functie waarop je solliciteert en informatie over je sollicitatie). Om je sollicitatie goed in behandeling te kunnen nemen, hebben we mogelijk ook gegevens nodig over je vorige banen en andere soortgelijke informatie.
Als je een open sollicitatie stuurt, die niet direct betrekking heeft op een concrete functie, vragen we ook naar je interesses (bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie of de functie waarin je zou willen werken), om te kijken of je misschien in aanmerking komt voor een andere passende baan.

Als je online solliciteert, gebruik je de online formulieren om je persoonsgegevens in te vullen en upload je de relevante documenten. Als je op een andere manier solliciteert, registreren wij de relevante informatie van je sollicitatie en slaan je sollicitatiedocumenten op.

3. Wie verwerkt de informatie van je sollicitatie?

Vanwege de organisatiestructuur van Deutsche Bahn en afhankelijk van de manier waarop je wilt solliciteren, kan je sollicitatie door verschillende afdelingen worden verwerkt.
In alle gevallen worden je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de afdeling die verantwoordelijk is voor werving en selectie en, indien nodig, door dienstverleners die contractueel gebonden en wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke privacyregels.

4. Wie wordt er op de hoogte gebracht van je sollicitatie?

Vanwege de organisatiestructuur van Deutsche Bahn en afhankelijk van de manier waarop je wilt solliciteren, kan je sollicitatie door verschillende afdelingen worden verwerkt.
In alle gevallen worden je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de afdeling die verantwoordelijk is voor werving en selectie en, indien nodig, door dienstverleners die contractueel gebonden en wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke privacyregels.


Wie wordt er op de hoogte gebracht van je sollicitatie?
Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen verstrekt aan de bevoegde personen die betrokken zijn bij het wervingsproces en eventueel aan leveranciers van ondersteunende diensten voor het selectieproces (bijvoorbeeld leveranciers van online testen). Raadpleeg onderdeel B voor meer informatie over leveranciers in een bepaald land of van een bepaalde dochteronderneming. Als je in aanmerking komt voor een bepaalde functie, blijft het verzamelde en daaropvolgende gebruik of de openbaarmaking van je gegevens beperkt tot algemeen geaccepteerde, werkgerelateerde doeleinden en alleen voor personen die op de hoogte moeten zijn van de informatie. Dit is ook van toepassing voor alle informatie die aan derde partijen wordt verstrekt ten behoeve van de benodigde controle en verificatie voorafgaand aan de indiensttreding en eventuele wettelijke of reglementaire vereisten.

Als je online solliciteert, vragen we je aan te geven in welke mate we je persoonsgegevens mogen delen:


• Als je "nationaal" selecteert, is je profiel zichtbaar voor personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het wervingsproces in het land waarin de functie openstaat of in het land dat je bij een open sollicitatie hebt geselecteerd als land waarin je zou willen werken.


• Als je "internationaal" selecteert, is je profiel zichtbaar voor alle personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het wervingsproces, ongeacht het land waarin zij zich bevinden. Dit betekent dat alle verantwoordelijke medewerkers van alle bedrijven van de DB-groep die dit platform gebruiken voor wervingsdoeleinden, waaronder, indien van toepassing, medewerkers van hun respectievelijke gegevensverwerkers, toegang hebben tot je sollicitatie of je profiel. Je kunt nakijken bij welke bedrijven van de DB-groep dit daadwerkelijk van toepassing is in het overzicht van het bijgevoegde lokale privacybeleid (zie onderdeel B). Binnen de DB-groep gelden er onder ons wereldwijde privacybeleid uniforme minimumnormen voor het omgaan met persoonsgegevens. Zo is het vooral onacceptabel om je sollicitatie of profiel voor andere doeleinden te gebruiken dan voor onze wervingsprocedures, zoals beschreven in ons privacybeleid. Houd er echter rekening mee dat, als gevolg van de verschillende lokaal geldende voorschriften voor gegevensbescherming, de mate van bescherming door de respectievelijke privacywetgeving in de verschillende landen kan verschillen.


Als je hebt gesolliciteerd via een andere manier dan online, worden je persoonsgegevens alleen gedeeld in het land waarin de functie openstaat. Je kunt op elk gewenst moment besluiten dat je de zichtbaarheid van je sollicitatie wilt veranderen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat je je sollicitatie niet meer internationaal zichtbaar wilt hebben, dus de zichtbaarheid intrekken. Als je dit wilt, raadpleeg dan onderdeel B en de betreffende specifieke informatie over het land en de dochterondernemingen voor het exacte e-mailadres waartoe je je moet wenden.

5. Hoe kun je je persoonsgegevens wijzigen?

Als je online hebt gesolliciteerd, kun je je profiel en persoonlijke informatie te allen tijde openen en bijwerken in de vacaturebank, waaronder je persoonsgegevens en toegevoegde documenten. Bovendien is het mogelijk om via je profiel een sollicitatie voor een functie in te trekken.
Als je wilt dat wij je profiel en/of sommige of al je sollicitaties met onmiddellijke ingang verwijderen, raadpleeg dan onderdeel B voor het e-mailadres waar je je verzoek tot verwijderen naartoe kunt sturen. In dit geval zullen we ook alle derden (bijvoorbeeld van online testen) die mogelijk je persoonsgegevens hebben ontvangen, verzoeken je persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen.

6. Wanneer worden je persoonsgegevens verwijderd?

Voor meer informatie over de verschillende regels met betrekking tot verwijdering op basis van de diverse toepasselijke lokale gegevensbeschermingswetgeving, kun je het betreffende onderdeel B raadplegen. We slaan je persoonsgegevens niet langer op dan nodig is.

7. Heb je nog vragen over de privacy van persoonsgegevens?

Vragen en suggesties over het onderwerp privacy kun je sturen naar onze gegevensbeschermingsdeskundigen in het respectievelijke land en de dochteronderneming die in onderdeel B staan vermeld.

Onderdeel B - Aanvullende specifieke informatie over het land en dochterondernemingen

De Arriva-groep hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van je privacy. We exploiteren onze diensten als onderdeel van de Deutsche Bahn (AG)-groep.

Deze informatie beschrijft de aanvullende basis waarop alle persoonsgegevens, die we van je verzamelen of die je aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt zoals vereist door de lokale wetgeving.  Lees het volgende aandachtig door om meer inzicht te krijgen in onze opvattingen en voorwaarden met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe we hiermee zullen omgaan, als aanvulling op de algemene voorwaarden die in de onderdelen A en C worden beschreven. Als je naar https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/Home gaat of je persoonlijke informatie verstrekt onder de omstandigheden die worden beschreven in onderdeel A, accepteer je en stem je in met de voorwaarden die in dit beleid worden beschreven.

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Arriva Personenvervoer Nederland, T.a.v. afdeling PSA, Postbus 626, 8440 AP  Heerenveen aangewezen als gegevensbeheerder.

1. Gevoelige persoonsgegevens.

Het kan voorkomen dat we gevoelige persoonsgegevens verwerken die je ons verstrekt als onderdeel van je sollicitatieprocedure. We doen dit alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

2. Hoe gebruiken we je persoonsgegevens en wat is de wettelijke grond voor een dergelijke verwerking?

Het hierboven beschreven verzamelen van persoonsgegevens is meestal verplicht en als dergelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we je de informatie, producten en diensten niet leveren.  Als het verzamelen van persoonsgegevens niet verplicht is, zullen we je hierover informeren voorafgaand aan het verzamelen. We informeren je dan ook over de gevolgen als je de relevante persoonsgegevens niet verstrekt.

Onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. 

Normaal gesproken verwerken we je persoonsgegevens echter alleen:

  • als we je toestemming hebben om dat te doen;
  • als het verwerken nodig is om onze overeenkomst met jou uit te voeren; of
  • als het verwerken in ons legitieme belang, of dat van een derde partij, is en een dergelijk belang niet moet wijken voor je belangen met betrekking tot gegevensbescherming of je fundamentele rechten en vrijheden; en
  • als we een wettelijke verplichting hebben om je persoonsgegevens te verwerken.

3. Informatie die je ons hebt verstrekt.

We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Doel van de verwerking

Wettelijke grond voor de verwerking

Vaststellen of iemand in in Nederland mag werken

De verwerking is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Screenen van de vaardigheden en achtergrond van een sollicitant voor een specifieke functie

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

Communiceren met een sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure (e-mail en mobiele telefoon, adres)

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

Gegevens over een sollicitant die worden gebruikt om een aanbieding te maken en om een ​​indiensttredingsprocedure te starten in Workday

De verwerking is nodig voor het afsluiten van een contract met jou of om het aangaan van een overeenkomst in gang te zetten.

Om de betrokken managers en recruiters geschikte kandidaten te laten zoeken op basis van een specificatie of generieke toepassing (talentmining) - dit kan internationaal zijn of binnen de DB-groep.

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

Verzamelen van Equal Ops-gegevens en daarover rapporteren in het wervingstraject. Om na  6 maanden gegevens te bewaren voor trainingsdoeleinden (niet toegewezen aan iemand na  6 maanden).

Hiervoor is jouw toestemming nodig.

Sollicitanten functies in de DB-groep laten bekijken en hierop laten solliciteren

Hiervoor is jouw toestemming nodig.


4. Je informatie delen.

We mogen je persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring:

  • Externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken (zoals de IT-dienstverleners Microsoft en Cherwell, communicatiedienstverleners en analyticsaanbieders zoals Google)
  • Workday en Avature, die onze HR- en wervingstoepassingen verzorgen
  • Deutsche Bahn AG en andere bedrijven binnen de Arriva-groep die persoonsgegevens verwerken in het kader van eventuele overeenkomsten binnen de groep.

5. Het bewaren van gegevens

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we die persoonlijke informatie hebben verzameld, tenzij de wet toelaat of vereist dat we deze langer bewaren. 

In de onderstaande tabel wordt iets gedetailleerder uitgelegd hoelang 'we' verschillende soorten informatie opslaan voor:


Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Geslaagde sollicitaties

6 jaar na beëindiging van het dienstverband

Profiel van de sollicitant

12 maanden na jouw verzoek om je profiel te bewaren


Profielen van sollicitanten worden automatisch verwijderd in overeenstemming met de bovenstaande bewaartermijn. We sturen wel een melding dat we het profiel gaan verwijderen naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven, zodat je eventueel opnieuw kunt aangeven geïnteresseerd te zijn, in het geval je wilt dat we je profiel bewaren.

6. Jouw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot gegevensbescherming:

  • Als je je persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of een verzoek wil doen je persoonlijke informatie te verwijderen, kun je dit te allen tijde doen door een e-mail te sturen naar afdeling.psa@arriva.nl.
  • Daarnaast kun je ook bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van jouw persoonlijke informatie te beperken of een verzoek indienen tot overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Al deze rechten kun je uitoefenen door een e-mail te sturen naar afdeling.psa@arriva.nl.
  • Als we je persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt met jouw toestemming, kun je je toestemming op elk gewenst moment intrekken.  Als je je toestemming intrekt, heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die we al hebben uitgevoerd voordat je je toestemming hebt ingetrokken. Het heeft ook geen invloed op de verwerking van je persoonlijke informatie die al heeft plaatsgevonden op basis van wettelijke grondslagen in plaats van jouw toestemming.

Op alle verzoeken die we krijgen van mensen die hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming willen uitoefenen, reageren wij in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is.

7. Het internationaal overdragen van informatie

Jouw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waarin je woont.  Het kan zijn dat in deze landen andere wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming geldt dan in je eigen land.

We maken vooral veel gebruik van externe dienstverleners in Spanje, Duitsland en Nederland.  Dit betekent dat de persoonsgegevens die wij over je verzameld hebben, ook verwerkt kunnen worden in deze landen.  We hebben echter wel passende maatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens altijd beschermd zijn in overeenstemming met deze privacyverklaring.

8. Vragen over deze privacyverklaring

Als je vragen, bedenkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring of met betrekking tot de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je via e-mail contact met ons opnemen op  afdeling.psa@arriva.nl  of per reguliere post naar het volgende adres:

Arriva Personenvervoer Nederland 

T.a.v. afdeling PSA 

Postbus 626 

8440 AP  Heerenveen 


Als je niet tevreden bent met het antwoord, kun je contact opnemen met de Arriva plc's Data Protection Officer op data.protection@arriva.co.uk.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het door ons verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens.  Als je in de Europese Economische Ruimte woont, neem dan contact op met de plaatselijke gegevensbeschermingautoriteit (contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie via de volgende link): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Onderdeel C – Technische informatie

1. Hoe worden je persoonsgegevens doorgegeven?

De internetservers van onze provider voldoen aan de huidige beveiligingsnormen en beschermen daarom tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en verwijdering van je persoonsgegevens. De overdracht van je persoonsgegevens naar de servers gebeurt onder de beveiligingsnormen van de TLS-methode en met behulp van de modernste versleuteling.

2. Wat betekent beveiliging van persoonsgegevens voor ons?

Het is belangrijk voor ons dat we je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen in overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en volgens de moderne technieken die momenteel voorhanden zijn (bijvoorbeeld virusscanners, firewalls). Helaas kan misbruik niet worden uitgesloten. Om deze reden raden we aan beveiligingsback-ups te maken van documenten die je ons verstrekt en die belangrijk voor je zijn.

3. Zijn de websites op elk moment beschikbaar?

Deutsche Bahn garandeert niet dat de websites permanent beschikbaar zijn. We doen ons best om fouten te voorkomen en deze snel op te lossen.

4. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand, dat normaal gesproken bestaat uit letters en cijfers. Cookies brengen geen schade toe aan je apparaat en bevatten geen virussen. Het bestand wordt op je computer, tablet, smartphone of een ander apparaat geplaatst als je dit apparaat gebruikt voor je bezoek aan een website. Eigenaars van websites gebruiken vaak cookies voor de efficiënte functionaliteit van hun websites en voor statistische gegevens.

5. Hoe worden cookies op onze webpagina's gebruikt?

Als eerste gebruiken we cookies die actief zijn vanaf het moment dat je onze website bezoekt tot aan het einde van je browsersessie. Deze cookies worden geannuleerd en verwijderd wanneer je je internetbrowser sluit. Dergelijke cookies worden vaak "sessiecookies" genoemd.
Portalen maken geen gebruik van permanente cookies.

6. Sessiecookies

Sessiecookies kunnen niet worden uitgeschakeld, omdat ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze website.
Het "PHPSESSID-cookie" en het "ScustomPortal-[...]-cookie" worden door het platform gebruikt op zogenaamde statusloze protocollen, als identificatiecriteria om de verschillende verzoeken van een gebruiker mee te kunnen herkennen en ze aan één sessie toe te wijzen. In deze cookies is een lange alfanumerieke ID opgenomen, die ook op de server is opgeslagen. Als beide ID's overeenkomen, kan de klant een verzoek naar de server sturen. De sessie en de cookie worden vernietigd zodra de pagina wordt gesloten.

7. Cookies van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op je computer worden opgeslagen. Met Google Analytics kan er een analyse gemaakt worden van je gebruik van onze website. De informatie die door deze cookie wordt aangemaakt over je gebruik van de website, wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Op deze website is de IP-anonimisering ingeschakeld. Je IP-adres wordt, binnen EU-lidstaten of in andere landen die zijn aangesloten bij de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte, door Google ingekort . Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Google gebruikt de informatie namens de exploitant van deze website om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten aan te maken over de activiteiten op de website en om aan de exploitant van de website andere diensten te verlenen die verbonden zijn met de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door je browser wordt doorgestuurd in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere informatie van Google.


Je kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de schakelaar te deactiveren. Houd er rekening mee dat je in dit geval mogelijk niet alle functies op onze pagina's volledig kunt gebruiken.

8. YouTube--filmpjes

Op onze webpagina's zijn filmpjes geplaatst die kunnen worden opgeslagen op YouTube. Deutsche Bahn faciliteert alleen de verbinding met YouTube. YouTube is een dienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor alle YouTube-filmpjes in de vacaturebank is de zogenaamde "privacymodus" ingeschakeld, die wordt aangeboden door YouTube. Daarom slaat YouTube geen cookies met persoonsgegevens op je computer op. Zodra je de geplaatste filmpjes start door erop te klikken, wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube. Omdat de privacymodus is ingeschakeld, slaat YouTube alleen cookies op je computer op waar geen persoonlijk identificeerbare gegevens in opgenomen zijn. Deze cookies kunnen worden vermeden door gebruik te maken van de toepasselijke browserinstellingen en -verbeteringen. Meer informatie over het plaatsen van YouTube-filmpjes is te vinden op de informatiepagina van YouTube.

9. En hoe zit het met de websites en diensten van andere derde partijen?

Op de webpagina's van de vacaturebank van Deutsche Bahn kunnen nu of later links staan naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van een website die niet ons eigendom is of door ons beheerd wordt. Anders dan zoals beschreven in deze privacyverklaring delen we je persoonsgegevens niet met websites waarnaar het portaal doorverwijst. Wel delen we mogelijk geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare informatie met die andere derde partijen. Raadpleeg de betreffende websites voor hun privacybeleid en de rechten die je daaronder hebt.

Aanvullende informatie

* Bij Deutsche Bahn horen alle dochterondernemingen van Deutsche Bahn AG.
** Ter bevordering van de leesbaarheid wordt het gelijktijdige gebruik van de mannelijke en vrouwelijke vorm achterwege gelaten. Alle beschrijvingen zijn echter van toepassing op beide geslachten.