Here to move

Privacy Policy DB Cargo

M91_DBF3243_39l

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naši stránku. Těší nás, že máte zájem o Deutsche Bahn (AG)*jako potenciálního zaměstnavatele. Ochrana osobních údajů uchazečů**, zaměstnanců a všech třetích stran spojených s námi je pro nás obzvláště důležitá.

Při zpracovávání osobních údajů Deutsche Bahn bere v úvahu platná zákonná ustanovení o soukromí a bezpečnosti osobních údajů v každé zemi a také naše vnitřní předpisy o ochraně soukromí.

Toto upozornění o ochraně soukromí poskytuje informace o tom, jak Deutsche Bahn zachází s osobními údaji nasbíranými prostřednictvím náborového webového portálu Deutsche Bahn v průběhu vaší online přihlášky, a vysvětluje zacházení s vašimi osobními údaji v průběhu náborového procesu.

Pro větší srozumitelnost je toto upozornění rozděleno do 3 kapitol: První kapitola A poskytuje obecné informace související se všemi pobočkami Deutsche Bahn, které používají tyto webové stránky ke svým náborovým procesům. Specifika pro jednotlivé země a pobočky v souvislosti s soukromím jsou potom vysvětleny kapitole B. Kapitola C poskytuje hlubší vhled do technických informací.

Část A – obecné informace

1. Jaký účel má sběr osobních údajů?

Deutsche Bahn potřebuje vaše osobní údaje ke zpracování vaší přihlášky. Údaje, které nám poskytnete společně se svou přihláškou, budou použity a zpracovány pouze za účelem výběru uchazeče. Ke zpracování vaší přihlášky použijeme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo. To může zahrnovat podrobnosti, které jste uložili v online kariérních sítích nebo na jiných pracovních portálech.

Kromě toho je naším cílem udělat pro vás náborový proces co nejsnazší. Vaši přihlášku bereme v úvahu i na další pozice v rámci našich poboček. V takovém případě vás můžeme kontaktovat a pozvat k přihlášce i na jinou pozici, pokud je váš profil vhodný. Vy se potom rozhodnete, jestli máte zájem se přihlásit. Totéž platí, pokud nám případně poskytnete spekulativní přihlášky.

2. Jaké osobní údaje sbíráme?

Zaznamenáváme vaše osobní údaje, které jsou relevantní nebo které nám poskytnete v průběhu náborového procesu (včetně mimo jiné příjmení, křestního jména, adresy,e-mailu, pozice, na kterou se hlásíte, a podrobností vaší přihlášky). Abychom mohli vaši přihlášku důkladně zvážit, můžeme také potřebovat informace o vaší předchozí profesionální kariéře a další podobné údaje.

V případě spekulativní přihlášky, která se netýká konkrétní pozice, se taky ptáme na vaše zájmy (například v souvislosti s lokalitou nebo skupinou pozic, o které máte zájem), abychom vás mohli zvažovat i na jiné vhodné pozice.

V případě online přihlášky vyplníte osobní údaje do online formulářů a nahrajete příslušné dokumenty. V případě jiných kanálů podání přihlášky zaznamenáme příslušné údaje z vaší přihlášky a uložíme vaše dokumenty.

3. Kdo zpracovává údaje z vaší přihlášky?

Kvůli organizační struktuře Deutsche Bahn a v závislosti na metodě přihlášky, kterou jste si vybrali, může být vaše přihláška zpracovávána různými divizemi.

Ve všech případech jsou vaše osobní údaje zpracovávány výhradně jednotkou, která je odpovědná za nábor, a pokud je to nutné, poskytovateli služeb, kteří jsou smluvně a právně zavázáni dodržovat platné předpisy o ochraně soukromí.

4. Kdo je informován o vaší přihlášce?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány přísně důvěrně a budou poskytnuty pouze kompetentním osobám zapojeným do náborového procesu a subdodavatelům, kteří mohou dodávat nutné služby v průběhu procesu výběru (např. dodavatelům online testů). Další podrobnosti o subdodavatelích na úrovni země či pobočky najdete v kapitole B.

Pokud jste zvažováni k přijetí, sběr a následné použití nebo předání vašich údajů je omezeno na obecně přijímané zaměstnanecké účely a pouze na ten personál, který je potřebují znát. To zahrnuje údaje předložené nezávislým poskytovatelům za účelem požadovaných přednáborových kontrol, ověřování a veškerých požadavků podle zákonů a předpisů.

Pokud se přihlásíte online, požádáme vás, abyste se rozhodli, do jaké míry nám dovolíte sdílet vaše osobní údaje:

 • Pokud zvolíte „národní“ úroveň, váš profil bude viditelný personálu odpovědnému za nábor v rámci země, ve které je pozice umístěna nebo kterou jste vybrali jako zemi vašeho zájmu v případě spekulativní přihlášky.
 • Pokud zvolíte „mezinárodní“ úroveň, váš profil bude viditelný personálu odpovědnému za nábor bez ohledu na zemi, ve které je pozice umístěna. To znamená, že k vaší přihlášce/profilu mají přístup všichni odpovědní zaměstnanci všech společností DB Group, kteří používají tuto platformu ke svým náborovým procesům, včetně případných zaměstnanců zpracovatelů údajů. Kterých společností DB Group se to týká, zjistíte v přehledu přiložených zásad ochrany osobních údajů (viz kapitola B). V rámci DB Group platí jednotné minimální normy nakládání s osobními údaji v souladu s globálními zásadami ochrany osobních údajů. Jmenovitě není přijatelné použít vaši přihlášku/profil k jinému účelu než náborovému, jak je popsáno v našich zásadách ochrany ochrany osobních údajů. Nicméně upozorňujeme, že vzhledem k různosti místních předpisů upravujících ochranu údajů existují různé úrovně ochrany na základě příslušných předpisů na ochranu soukromí v různých zemích.

Pokud jste se vedle online přihlášky přihlásili i prostřednictvím jiného kanálu, vaše osobní údaje budou sdíleny pouze v zemi, kde je pozice umístěna.

Své rozhodnutí o viditelnosti vaší přihlášky můžete kdykoliv změnit, např. se můžete rozhodnout stáhnout své rozhodnutí být viditelný mezinárodně. Pokud tak chcete učinit, konkrétní e-mailovou adresu najdete v části B a v příslušné kapitole specifické pro konkrétní zemi či pobočku.

5. Jak můžete změnit své osobní údaje?

V případně online přihlášky můžete do svého profilu a osobních údajů kdykoli vstoupit a aktualizovat je na pracovním portálu, a to včetně osobních údajů a přidaných dokumentů. Navíc můžete prostřednictvím svého profilu zrušit svou přihlášku na pozici.

Pokud chcete smazat svůj profil a/nebo některé nebo všechny přihlášky s okamžitou účinností, konkrétní e-mailovou adresu k žádosti o smazání najdete v kapitole B. V takovém případě budeme také informovat všechny subdodavatele (např. dodavatele online testů),kteří už možná vaše osobní údaje dostali,a vyžádáme okamžité smazání vašich osobních údajů.

6. Kdy jsou vaše osobní údaje smazány?

Vzhledem k různým pravidlům mazání v závislosti na pestrosti zákonů na ochranu osobních údajů platných v různých zemích najdete další podrobnosti v příslušném odstavci kapitoly B. Vaše osobní údaje budeme ukládat pouze tak dlouho, jak je to nutné.

7. Máte dotazy ohledně ochrany osobních údajů?

Dotazy a návrhy na téma soukromí adresujte našim expertům na ochranu údajů v příslušné zemi a pobočce podle kapitoly B.

Část B – Doplňující informace k jednotlivým zemím a pobočkám

Společnost DB Cargo Czechia s.r.o. („My“) je zavázána k ochraně a respektování vašeho soukromí. Své služby provozujeme v rámci skupiny Deutsche Bahn (AG).

Tyto informace specifikují další základ, podle nějž zpracováváme veškeré osobní údaje nasbírané od vás nebo poskytnuté vámi, jak požadují místní zákony.  Důkladně si přečtěte následující text, abyste pochopili náš přístup a praxi ohledně vašich osobních údajů a to, jak s nimi budeme zacházet nad rámec obecné praxe popsané v kapitolách A a C. Návštěvou https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/Home nebo poskytnutím vašich údajů za podmínek popsaných v kapitole A přijímáte a dáváte souhlas s praxí popsanou v těchto zásadách.

Pro účely legislativy na ochranu údajů je správcem údajů DB Cargo Czechia s.r.o.,

Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava

1. Citlivé osobní údaje.

V některých situacích můžeme zpracovávat citlivé osobní údaje, které nám poskytnete v rámci náborového procesu. To budeme dělat pouze s vaším souhlasem.

2. Jak používáme vaše osobní údaje a jaký je právní základ takového zpracování?

Sběr osobních údajů, jak je popsán výše, je obvykle povinný, a pokud takové osobní údaje nejsou poskytnuty,nebudeme vám moci poskytnout informace, produkty a služby.  Pokud sběr osobních údajů není povinný, informujeme vás o tom ještě před sběrem údajů. Budeme vás informovat také o následcích, pokud příslušné osobní údaje neposkytnete.

Náš právní základ pro sběr a používání osobních údajů, jak je popsán výše, závisí na konkrétních osobních údajích a specifickém kontextu, ve kterém je sbíráme. 

Nicméně osobní údaje zpravidla zpracováváme pouze:

 • pokud k tomu máme váš souhlas,
 • pokud je zpracování nutné k plnění naší smlouvy s vámi,
 • pokud je zpracování v legitimním zájmu nás nebo třetí strany a nad tímto zájmem nepřevažují zájmy ochrany osobních údajů nebo základní práva a svobody,
 • pokud jsme ze zákona povinni zpracovávat vaše osobní údaje.

3. Informace poskytnuté vámi.

Vaše osobní údaje používáme takto:

Účel zpracování

Právní základ zpracování

K zajištění práva jednotlivce pracovat  v České republice

Zpracování je nutné ke splnění zákonné povinnosti.

Ke zjištění dovedností a pozadí kandidáta vzhledem ke konkrétní roli

Souhlas poskytnutý vámi.

Za účelem komunikace s kandidátem v průběhu procesu (e-mail a mobilní telefon, adresa)

Souhlas poskytnutý vámi.

Údaje kandidáta použité k vytvoření dokumentace k nabídce a vytvoření přednáborového vstupu v aplikaci Workday

Nutné k plnění smlouvy s vámi nebo k podniknutí kroků k uzavření smlouvy.

Umožnění manažerům vypisujícím pozici a náborářům najít vhodné kandidáty na role podle specifikace nebo obecné přihlášky (lov talentů) - může probíhat mezinárodně a napříč skupinou DB

Souhlas poskytnutý vámi.

K sběru údajů a reportu o rovnosti příležitostí napříč náborovým procesem. Po 6 měsících dojde k anonymizaci osobních údajů a budou dále použity pro analytické účely).

Souhlas poskytnutý vámi.

K umožnění kandidátům zobrazovat a hlásit se na role napříč skupinou DB

Souhlas poskytnutý vámi.

4. Sdílení vašich údajů.

Vaše údaje můžeme předložit následujícím kategoriím příjemců za účely popsanými v upozornění na ochranu soukromí:

 • Nezávislí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají osobní údaje pro nás (například poskytovatelé IT služeb, jako je Microsoft a Cherwell, poskytovatelé komunikačních služeb a poskytovatelé analýz, jako je Google).
 • Workday a Avature, tj. poskytovatelé našich HR a náborových aplikací.
 • Deutsche Bahn AG a další společnosti v rámci skupiny DB, které zpracovávají osobní údaje v souvislosti s veškerými vnitroskupinovými dohodami.

5. Kdo je informován o vaší přihlášce?

Aby byl náborový proces proveden co nejlepším způsobem, využíváme pro získávání talentů v České republice globální náborový tým. 

Do tohoto týmu jsou zapojení čeští a němečtí kolegové společnosti Deutsche Bahn, kteří budou mít přístup k Vašim osobním údajům.

6. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat delší dobu, než je nutné ke splnění účelů, za kterými jsme tyto osobní údaje sesbírali, pokud zákon nedovoluje nebo nevyžaduje, abychom je uchovali déle. 
Následující tabulka vysvětluje podrobněji, jak dlouho uchováváme různé typy údajů:

Údaje

Doba uchování

Neúspěšné nebo zrušené přihlášky

1 roku po oznámení o zrušení

Úspěšné přihlášky

1 roku po ukončení zaměstnání

Profil uchazeče

1 roku měsíců po smazání poslední přihlášky nebo 1 roku po vašem pokynu k uchování vašeho profilu

Pokud máte zájem ucházet se o další pracovní pozice ve společnosti DB i v budoucnu, budou Vaše osobní data uchovávány po dobu 12 měsíců od ukončení náborového řízení. Prosíme o Váš souhlas. V ostatních případech, jsou data smazána okamžitě po ukončení náborového porcesu, kterého jste se účastnil.

Profily uchazečů budou automaticky smazány podle výše uvedeného rozvrhu, nicméně oznámení o tomto kroku bude posláno na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli, což vám umožní potvrdit váš zájem, pokud chcete svůj profil uchovat.

7. Vaše práva na ochranu údajů

Máte tato práva na ochranu údajů:

 • Pokud chcete zobrazit, opravit, aktualizovat nebo vyžádat smazání vašich osobních údajů, můžete to udělat kdykoli prostřednictvím e-mailu na gdprdbcargoczechia@deutschebahn.com Kromě toho můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo si vyžádat přenositelnost vašich osobních údajů. Také v tomto případě můžete své právo uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese gdprdbcargoczechia@deutschebahn.com
 • Pokud jsme sesbírali a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, tento souhlas můžete kdykoli odvolat.  Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování, které jsme provedli před vaším odvoláním, a nebude mít vliv ani na zpracování vašich osobních údajů provedené na jiných základech zpracování, než je poskytnutý souhlas.

Odpovídáme na všechny požadavky jednotlivců, kteří si přejí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

8. Mezinárodní přenos údajů

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích, než je země, ve které žijete.  Tyto země mohou mít zákony na ochranu osobních údajů odlišné od zákonů vaší země.

Konkrétně můžeme použít externí poskytovatele služeb sídlící ve Španělsku, Německu a Nizozemsku.  To znamená, že vaše osobní údaje, které jsme nasbírali, mohou být zpracovány v těchto zemích.  Nicméně jsme podnikli příslušná bezpečnostní opatření tak, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

9. Otázky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy, obavy nebo stížnosti ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně našeho nakládání s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese gdprdbcargoczechia@deutschebahn.com nebo písemně na následující adrese:

DB Cargo Czechia s.r.o.
Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava

V souvislosti s naším sběrem a využíváním vašich osobních údajů máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.  Pokud žijete v zemích Evropského hospodářského prostoru, kontaktuje svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů. (Kontakty na úřady pro ochranu osobních údajů v zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a jistých neevropských zemí jsou k dispozici na webu Evropské komise na následujícím odkazu): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Část C – Technické informace

1. Jak jsou vaše osobní údaje přenášeny?

Internetové servery našeho poskytovatele splňují aktuální bezpečnostní normy a proto chrání před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, úpravou a smazáním vašich osobních údajů. Přenos vašich osobních údajů na servery se provádí podle bezpečnostních norem metody TLS s nejmodernějším šifrováním.

2. Co znamená bezpečnost osobních údajů pro nás?

Je pro nás důležité, že chráníme vaše osobní údaje co nejlépe souladu s aktuálními právními předpisy na ochranu osobních údajů a aktuálním stavem technologií (např. antivirové programy a brány firerwall). Zneužití ale bohužel nelze zcela vyloučit. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si vytvořili bezpečnostní zálohy dokumentů, které nám poskytujete a které jsou pro vás důležité.

3. Jsou webové stránky dispozici kdykoli?

Deutsche Bahn nezaručuje permanentní dostupnost webových stránek. Činíme přiměřené kroky k prevenci veškerých závad a případně je rychle řešíme.

4. Co je soubor cookie?

Cookie je malý soubor, zpravidla sestávající z písmen a číslic. Soubory cookie nepoškozují vaše zařízení a neobsahují žádné viry. Soubor je uložen ve vašem počítači, tabletu, chytrém telefonu nebo jakémkoli jiném zařízení, když jej použijete k návštěvě webové stránky. Vlastníci webových stránek často používají soubory cookie pro efektivní funkčnost svých webových stránek a statistická data.

5. Jak se používají soubory cookie našich stránkách?

Na jedné straně používáme soubory cookie, které jsou aktivní od začátku vaší návštěvy naší webové stránky až do konce příslušné relace prohlížeče. Tyto soubory cookie jsou zrušeny a smazány, jakmile zavřete webový prohlížeč. Tyto soubory cookie se často nazývají „cookie relace“.

Portály nepoužívají permanentní soubory cookie.

6. Soubory cookie relace

Soubory cookie relace nelze deaktivovat, protože jsou nutné pro používání této webové stránky.

„PHPSESSID cookie“ a„ScustomPortal-[...] cookie“ jsou využívány platformou na bezstavových protokolech jako identifikační kritérium k rozpoznání několika souvisejících požadavků klienta a k přidělení požadavků k jedné relaci. Tyto soubory cookie obsahují dlouhý alfanumerický ID kód, který je také uložen na serveru. Pokud oba ID kódy navzájem odpovídají, klientovi je umožněno poslat požadavek na server. Relace a cookie jsou zničeny, jakmile je stránka zavřena.

7. Použití nástroje Adobe Analytics

Tyto webové stránky používají službu Adobe Analytics, která je poskytována společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irsko) ("Adobe"), za účelem analýzy a pravidelného zlepšování používání těchto webových stránek. Shromážděné statistiky nám umožňují zlepšovat naše služby a činit je pro vás jako uživatele zajímavějšími. Adobe Analytics používá soubory cookie s dobou trvání 24 měsíců, které se ukládají ve vašem počítači, aby nám umožnily analyzovat vaše používání webových stránek.
Informace vygenerované souborem cookie jsou přeneseny na server společnosti Adobe v USA a tam uloženy. Vzhledem k tomu, že na této webové stránce je aktivována technika pro anonymizaci vaší IP adresy, bude vaše IP adresa předem zkrácena. Společnost Adobe použije tyto informace pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb, které se týkají činnosti na webových stránkách a používání internetu. Tímto způsobem můžeme zjistit, jak často jsou které sekce a texty na našich stránkách čteny a používány a zda má design našich stránek vliv na rozsah používání. Získané statistiky nám umožňují zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Údaje zadané do formulářových polí během procesu podávání žádosti nejsou vyhodnocovány pomocí Adobe Analytics.
Společnost Adobe nám tyto informace poskytuje pouze jako souhrnné údaje, které představují obecné používání webových stránek. Informace, které dostáváme od společnosti Adobe, nejsou personalizované a není možné je spojit s konkrétní osobou.
Právním základem pro používání služby Adobe Analytics je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.
Proti vytvoření výše popsaných uživatelských profilů můžete kdykoli vznést námitku. Můžete tak učinit několika způsoby:
1.) Jednou z možností, jak vyjádřit nesouhlas s webovou analýzou prováděnou službou Adobe Analytics, je nastavit soubor cookie pro odmítnutí, který dá společnosti Adobe pokyn, aby vaše údaje neukládala ani nepoužívala pro účely webové analýzy. Vezměte prosím na vědomí, že při tomto řešení se webová analýza neprovádí pouze po dobu, kdy je soubor cookie opt-out uložen v prohlížeči. Chcete-li nyní nastavit soubor cookie opt-out, klikněte zde: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
2.) Ukládání souborů cookie používaných pro vytváření profilů můžete také zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče.
Upozornění: pokud smažete soubory cookie ve svém zařízení, smaže se také soubor cookie pro odmítnutí, takže musíte námitku uplatnit znovu.

8. Videa z YouTube

Na našich webových stránkách jsou vložena videa, která mohou být uložená na YouTube. Deutsche Bahn zajišťuje pouze propojení s YouTube. YouTube je služba společnosti Google Inc. se sídlem na Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. U všech videí YouTube na pracovním portálu je aktivován tzv. režim rozšířeného soukromí, který poskytuje YouTube. Proto YouTube neukládá na vašem počítači žádné soubory cookie s osobními údaji. Jakmile kliknutím spustíte vložená videa, vaše IP adresa je předána YouTube. Vzhledem k režimu rozšířeného soukromí YouTube ukládá na vašem počítači pouze soubory cookie, které neobsahují identifikovatelné osobní údaje. Těmto souborům cookie se lze vyhnout příslušnými nastaveními a rozšířeními prohlížeče. Další informace o vkládání videí z YouTube najdete na informační stránce YouTube.

9. A co další weby a služby třetích stran?

Stránky pracovního portálu Deutsche Bahn mohou nyní nebo v budoucnosti obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nejsme a nemůžeme být odpovědní za praxi ochrany osobních údajů ani obsah jakýchkoliv webových stránek, které nevlastníme a nemáme pod kontrolou. Mimo toho, jak je popsáno v tomto upozornění na ochranu osobních údajů, nesdílíme žádné vaše osobní údaje s webovými stránkami, na které náš web odkazuje, ačkoli můžeme s těmito třetími stranami sdílet agregované, neidentifikovatelné osobní údaje. Přímo na těchto webových stránkách najdete jejich zásady ochrany osobních údajů a vaše práva podle těchto zásad.

Doplňující informace:

* K Deutsche Bahn patří všechny dceřiné společnosti Deutsche Bahn AG.
** Z důvodu lepší čitelnosti se upouští od současného používání mužského a ženského gramatického rodu. Nicméně veškeré popisy platí pro obě pohlaví.